| Alku Paluu |

Taulu 1
I Mårten Henricsson Mutonen Räätäli, talollinen Mutosella 1694-1712, syntynyt Vesilahti,Vännilä, kuollut Vesilahti,Riitiälä. Vesilahden käräjät v. 1693: Mårten Henricsson Vännilästä anoo asukasoikeutta Anders Marcussonin autioksi jättämään taloon Ritiälässä. Takaajat Påhl Henricsson i Lohnattila, Nils Olsson ibm, Thomas Michelsson ibm, Henric Andersson i Hakinmäki, Carl Persson i Sarkkila och Pehr Andersson i Ruotzila.

Mainitaan v. 1693-1695 Vännilän Höllilässä inh Mårten skräddare, Maria hru.

Puoliso: Maria

Lapset:
1. Christina Mårtensdotter Mutonen , syntynyt Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 2
2. Maria Mårtensdotter Mutonen syntynyt Vesilahti,Riitiälä.
| Alku |

Taulu 2
II Christina Mårtensdotter Mutonen, (Taulusta 1, isä Mårten Mutonen) syntynyt Vesilahti,Riitiälä. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1724: Maria Ericsdotter ifrån Mustis, hennes moder Margareta Olofsdotter lånt til änkan Christina Mårtensdotter ifrån Ritiälä, Christins son Jöran Mattsson i Ritiälä.

Puoliso: Matts Clemetsson Mutonen Talollinen Riitiälän Mutosella 1694-98.
Vanhemmat: Clemet. N.N. SAY Mutonen v. 1694 Matts Clemetsson, Kirstin hru, Olof bror, Matts bror (Michelsson?).
RK 1688-1694: Per Jöransson ähr i Vesikansa vid Lahdespohja (yliv), Matts Clemetsson (yliv), Mårten ? (yliv), ??, Margareta hru (yliv), Lisa ? (yliv), Beata, Olof Clemetsson (yliv), Agneta H.q. (yliv), Sophia dotter död, Matts Michelsson, Maria Mårtensdotter, Kirstin piga (yliv), Mårten Andersson, Beata hru, Matts Clemetsson måg, Kirstin hustru.

Lapset:
1. Beata Mattsdotter Mutonen syntynyt noin 1692 Vesilahti,Riitiälä.
2. Anna Mattsdotter Mutonen , syntynyt 1694 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 3
3. Jöran Mattsson Mutonen , syntynyt 1701 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 6
| Alku |

Taulu 3
III Anna Mattsdotter Mutonen, (Taulusta 2, äiti Christina Mutonen) syntynyt 1694 Vesilahti,Riitiälä, kuollut ennen 1766 Vesilahti,Kärkölä. Vesilahden ja Lempäälän käräjät v. 1723: Anna Mattsdotter ifrån Ritiälä föredrag hurudeles hon år 1713 sig inlåtit uti äktenskap med soldaten Johan Michelsson af Biörneborgs län infanterie regemente uti Vesilax compag. och Ritiälä by, hvilken den tiden beviste sig vara hinderlös til des fullbornande med hr probstens ifrån Tyrfvis höglärde Johannes Wugelii til kyrkoherden vid Vesilax församling ehrförge Carl Wallenius där om aflåtna swar af den 29. arp. 1713, som här vid opvistes, man bemälte Johan Michelsson sedermera hållit sig åndan först ifrån regementet , och sedan ryssarna denna landorten åhr 1713 om hösten sig inkrächtade, aldeles rymt här ifrån, för des begångna misgiärdingar, andest hösta tyfnad och allist, samt sedermera inter låtit höra af sig, och som hon numera är sin medträda uti annat gifte med såldaten Jonas Danielsson ifrån Ritiälä, så är Anna Mattsdotters anmodan, det henne att bevis meddelas måtte, beträssande des förra mans afwikande där wid nämnden och närvarande ting allmoga intyga viste, att bemälte Johan Michelsson således som angifvit är år 1714 om vintern för des begångna misgiärningar här ifrån rymt, men hwarifrån han varit hemma eller till hwar landz ort Johan flychtat, är både dem och Anna obekant, widare är ifrån ofvan bemälte hr probstens skifwelse är til finna honom hafva warit ifrån Narwen, Henric Bertilsson ifrån Huorola wiste och berätte att han för 7 år sedan uti Tawastehuus blifvit denna Johan warse, son då warit Dragoun under Ryssarna och anmodat Henric där om intet något oppenbara, men nu Henric är beträdd med tyfweri så kunde i anfrende där til, han i denna saak intet Admitteras tl endz, utan blifwer hwar härframmanföra är intygat, den sökande efter anmodan til bevis meddelt.

1. puoliso: Vihitty 1713 Vesilahti Johan Michelsson Sotilas.

2. puoliso: Vihitty 1723 Vesilahti,Riitiälä Jonas Danielsson Medelplan Torppari, sotilas, syntynyt 1704, kuollut 1777 Vesilahti,Hinsala.
Vanhemmat: Daniel Jonasson Medelplan, Kirjanpainaja, syntynyt 1657 Turku, kuollut 18.8.1737 Pälkäne,Tauriala,Näppilä. Kuolintieto Pälkäneen srk: Gammal inhysesgubbe Daniel Medelplan, varit boktryckare i Viborg, förvaran i bildhuggare arbete, 80 år.

Pälkäneen rippikirja 1736.-1742 Coukkis Neppilä s.104 gl. Daniel Medelplan död 18.8.1737, Kirstin hustru enka.

Turun kämnerioikeus 11.1.1683: Daniel Jonsson Medelplan tuomitaan maksamaan velkansa 14 d. Eric Jöransson Kirkolalle.

Turun kämnerioikeus 18.1.1686: Förekom Daniel Medelplan med sin svåger Sigfrid Mårtensson Smedh inläggades sin mellan giorde förlykning skrift som här ord ifrån ord inford sålunda lider: Anno 1686 den 15. Januari inrig jag med min svåger Sigfrid Mårtensson, een liqvidatten uppå det arf som honom tillägdedt wärdh, uppå hans hustrus vägnar Elisabetha Olofsdotter, och förliktes så wide att jag honom skulle vara skyldig ret för alt 180 daler koppm:t. Och efter wärdh efterh och gåde mäns nährvarande, förloofver jag min den sidsta penning med den fräste rigtigt claren och betahla . Utan något uppskoof och drögmåhl til detta Johannis tidh , men om jag intet ähr penningar uhrläggar til förnämnde Terminen, skall denna liqvidation ställad i Execution, det jag verificium och beskrifter med min egit namn och rijghligen hållad. Allakirjoitukset Daniel Jonasson Medelplan, til vittne Thomas Eskilsson Jerinen, Henric Songar, Johan Remnell. Denna förlijkning dömbde fordomskall räthen stadig och fast.

Turun kämnerioikeus 28.9.1687: Osapuolina bookbindare mästare Baltzar Gebhart ja gesällen Johan Medelplan. Todistajina mainitaan Johans fadher mästare Jonas vagmaker, bookbindare ifrån Wiborg mästare Frantz Borg, mästare Hans Rogenbock, Johans broder Daniel Medelplan, sahl. bookbindare Lirtzens enckia, mästare Michel Albertz, få?tmästare Anders Kees, piga Malin Jöransdotter, bookbindare gesällen Johan Andreas, student Sven Pheiffer.

Turun kämnerioikeus 5.3.1687: mainitaan figur stickaren Daniel Medelplan.

Turun kämnerioikeus 12.5.1691: Vagnmakare mästare Jonas Svänsson tuomitaan maksamaan poikansa Daniel Johnssonin velka ajuri Michel Michelssonille.

Turun kämnerioikeus 12.3.1692: hr Bishop Doctor Johan Gezelii utskiukade Johan Revilius upwiste i rätten boktryckaren i Wiborg Daniels Jönsson Medelplan ... fader vagnmakare John Svensson caverat ...dömdes vagnmakaren att betala 9 cap. kiöp inom 14 dagar ....

Turun kämnerioikeus 28.5.1696: landsqewaldiern Jacob Medelplan velkaa knifsmeden Johan Blombergille ja tämän vaimolle Valborg Jöransdotterille, Hon är hans broders styfdotter.

Turun kämnerioikeus 29.7.1697: Boktryckaren i Wiborg Daniel Medelplan vastapuolenaan sahl bokhållare Anders Orses enckia hustru Brita Larsdotter Bryning. Molempien esittämien laskelmien jälkeen tuomitaan Brita Bryning maksamaan Danielille 19 taaleria.

Turun kämnerioikeus 21.11.1698: slottsmeden Michel Jönssons svåger boktryckaren i Wiborg Daniel Medelplan. Daniel velkaa (Huushyra) porvari Henric Saululle jota tämä velkoo Danielin langolta.

KA mf. ES 1847 (kk 10) Marttilan käräjät 14.-15.9.1693 s. 543 "... Daniel Medelplans hustro Sahl: Gertrudh Berntzdotter ... Medelplans Stiufdotters Walborg Jöransdotters ..."
Kangasalan käräjät v. 1723: Daniel Medelplan capellans i Kuorevesi vällärde Andreas Rilanders vägnar mot bonde Michel Johansson Laurila i Harhala by.
Pälkäneen, Sahalahden ja Kulsialan käräjät v. 1726: Daniel Medelplan som har sin tillhåld hoos Henric Jacobsson i Taurala (Näppilä) berettade ...

KA mf. ES 1801 (gg 24) Joukion ja Uukuniemen käräjät 3.-8.3.1705 s. 60 "Nils Halonen if:n Kangas by fordrade af fordom Booktryckaren Medelplan betingad hästwärde 9 D:r K:m:t Och anhölte att han till betahlningen påläggias måtte.
Medelplan war nu eij tillstädes ehuruwähl han genom nembdeman Winain citation i rätta tijdh till desse tingz tijmmar erhållet uthan förfallelöös utheblifwit ..."
. Maria Axelsdotter, kuollut 6.6.1714 Pälkäne,Kankainen. Vaimon Kerttu Berntintyttären veljentytär, ainakin kaksi aviotonta lasta Danielin kanssa, eivät saaneet avioliittolupaa lähisukulaisuuden takia. Tuomittu molemmat kuolemaan, tuomio lievennetty myöhemmin suureksi sakoksi, jota ei pystynyt maksamaan, istunut tämän takia kahteen kertaan Turun linnassa ja lopulta sovittanut rikoksen kujanjuoksulla. Muutti Vesilahdesta Lempäälän Tolvilaan 1754 (Torp. Jonas Danielis Medelplan des h. Anna Mattsd:r, d:r Brita ). Muutti loppuvuodesta 1761 takaisin Vesilahteen (Gl.sold. och torp. Jonas Danielsson Medelplan des h. Anna Mattsd:r). Vesilahden historia, Kirsti Arjajärvi (sivu 275): Joonas Danielinpoika Medelplan, joka oli Riitiälän Pietilän, Maltaan, Jutilan ja Pörölän Silvon yhteinen ruotusotilas, oli kuuluisan pälkäneläisen puuaapisenveistäjän Daniel Medelplanin poika.
Vuoden 1728 pääkatselmuksen mukaan 26 vuotias, palvellut 4 vuotta, syntynyt Käkisalmen läänissä, ei omaa käsityötaitoja ja on naimisissa. Ruotua ylläpitävät talonpojat Riitiälä Anders Pietilä, Riitiälä Michel Mallas, Pöröilä Jacob Silfwo, Riitiälä Marcus Jutila.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 1.12.1756: torpare Jonas Danielsson och Johan Michelsson ifrån Tolwila mot bonde Jöran Larsson ifrån Alkula...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 11.12.1758 §157: smeden Henric Henricsson och förafskedad soldaten samt torparen Jonas Danielsson ifrån Tålwila rusthåll androg, på föregången stämning, bonden Johan Bengtsson ifrån Ritiälä by. Pukinnahan varkausjuttu. Mainitaan drängen på Tolwila Johan Sigfridsson, drängen Eric Johansson, Jonas Danielssons son Bertil Jonasson, kärandes systerman rusthållare Eric Carlsson, Jonas Danielssons hustru Anna Mattsdotter, Jonas Danielssons svärdotter Anna Michelsdotter, des man Bertil Jonasson, bonde Johan Johansson ifrån Häihenmatka, Bertil för käranden och och des svärfader bonden Jöran Mattsson som är Bertils moderbroder.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.12.1759 §45: bonde Johan Bengtsson ifrån Rytiälä mot gamla soldaten Jonas Danielsson ifrån Tålvila.

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 7.12.1759 §137: afskedad soldaten numera torpare Jonas Danielsson Medelplan ifrån Tolwila...har olagligt tagit ifrån bonden Johan Bengtsson..

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 2.10.1760 §76: förafskedad soldaten numera torparen Jonas Danielsson Medelplan ifrån Tolvila androg å föregången stemning emot bonden Johan Bengtsson ifrån Ritiälä at så wide käranden å sisthållit winterting blifwet uppå svarandens angifwande för en inbrotts tiufnad dömd till döden och sedermera fängslig för send till Åbo slotts häktat - hwarest han i flera weckor och till des högslagliga kongl. hofsrätten sig sluteligen i målet utlåtit är worden fängslig förwarad ty och som högbemälte kongsl. hofrätt honom ifrån angifwelsen skall befriat och han likwäl den förinnan blifwit bragd på ansvanlig kostnad och swårt linande...kyrkoherden wällärd.. och höglärde herr Magister Eric Edner...huruwide Jonas Medelplan som enligt war höfbemälte kongl. rätts fälte Utslag icke blifwit alldeles ifrån ofwanberörde tiuf sak befriad, utan skall saken såsom herr kyrkoherden will minnas, wara på framtiden utstäld, många tilstånd att obehindrad få nytja sina salighets medel...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät v. 1763 §98: ..vitnare gamla soldate enkan (po hustru) Anna Mattsdotter ifrån Heikkilä hemman i Kärkölä by..som intygade att tå hon för tiugo år sedan i fem års tid med Hinkka rusthållarens tillstånd bärgat Lautanniitty äng...vid åhrs 1755 hösteting...vitnade afskedad soldaten Jonas Medelplan , som af Anna Mattsdotter utrådt är det Hinkka rusthålls Lautanittu äng blifwit ...

Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 15.10.1770 §34: På des faders rusthållare Matts Henricsson Luotos vägnar anmälte rusthållare sone Eric Mattsson sig hafwa förlikt med bonde Johan Johansson Friiari och förafskedad soldaten Jonas Medelplan ifrån Hintsala...

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 17.3.1774 §93: Emot Jonas Medelplan anfördes af käranderna til jäf, det han några åhr sedan för tiufnad blifwit angifwen och til Åbo slott send.

Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 13.2.1772 §67: skomakare Johan Sillström ifrån Kuockala vaatii 10 daler af soldaten Jonas Medelplan ifrån Hintsala,..bytt häst blifwit skyldig. Att vittna soldaten Simon Lindqvist från Kärkölä.
Lapset:
1. Brita Jonasdotter Medelplan , syntynyt 1724 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 4
2. Bertil Jonasson (Medelplan), Keskinen , syntynyt 1731 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 5
| Alku |

Taulu 4
IV Brita Jonasdotter Medelplan, (Taulusta 3, äiti Anna Mutonen) Emäntä, syntynyt 1724 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 1775 Vesilahti,Jokioinen. Muuttanut: 1757 Lempäälästä Vesilahdelle (Alkula Päri Pig. Brita Jonā Wesilax Mandere). Vihkimistieto: 11.10.1759 Kärkölä Hussu Bd. Enkl: Henrich Johansson P. Brita Jonas:dr Mandere.

Puoliso: Vihitty 11.10.1759 Vesilahti Henrich Johansson Hussu Talollinen Kärkölän Hussulla 1741-, syntynyt 1705, kuollut jälkeen 1784.

| Alku |

Taulu 5
IV Bertil Jonasson (Medelplan), Keskinen, (Taulusta 3, äiti Anna Mutonen) Torppari, syntynyt 1731 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 16.9.1813 Urjala,Urjalankylä,Ruokomäki. Vesilahden ja Lempäälä syyskäräjät v. 1763 §111: inhyses hustrun Walborg Jöransdotter ifrån Tålwila klagade wöfwer at tårparen Bertil Jonasson dersammanstädes sistladne sommar slagit henne...

Mainitaan Vesilahden Suomelassa 1752-1753 Bertil dreng. Tuli alkuvuodesta 1749 Vesilahden Ritiälästä Lempäälän Alkulan Päriin (drg Bartholomāus Jonā). Tuli uudestaan Lempäälän Tolvilaan torppariksi loppuvuodesta 1753 Vesilahdesta (drg Bertil Jonasson med des h. Anna Michelsd:r). Muuttanut alkuvuodesta 1770 Lempäälän Tolvilasta Hämeen läänin uudistilalliseksi (Tolfwila torp. Bertil Jonā Tavastehus läns nyb. des h. Anna Mich. barn Matts, Anna, Mårten, Michel, Christina ja Eric), päätyi kuitenkin Urjalaan Honkolaan kartanon Ehvon torpparialueelle Keskinen nimisen torpan torppariksi, torpan nimessä ehkä viimeinen muistuma Medelplan nimestä. Muutti vanhemman poikansa pojantyttären perheen luokse
10.4.1807 Punkalaitumelle ja poikansa kuoltua takaisin Urjalaan Urjalankylän Ruohomäen torppaan pojantyttären perheen mukana 1811.

Ensimmäinen merkintä Bertilistä löytyy Vesalahden kuulutetuista 9.8.1753: Kunniallinen ja taivaallinen nuori mies Bertil Johansson Suomelasta, ylkä ja kunniallinen ja siveellinen piika Anna Michelsdr samasta kylästä, morsian. (Leima 4 ÖRE Hans Bergman).

Puoliso: Vihitty 9.8.1753 Vesilahti,Suomela Anna Michelsdotter syntynyt 1733 Vesilahti, kuollut 16.3.1798 Urjala,Honkola,Keskinen.
Vanhemmat: Michel. Onko tämä samaa perhettä? Muuttotieto Vesilahdesta Lempäälän Tolvilaan: 1770 Tolfwila Smed. Carl Michelsson Wesilax des h. Maria Thoma dottr. Maria dottr. Caisa. Vihitty: 28.12.1758 Mandere Tp. Carl Michelss: P: Maria Thomas:dr Mandere. Lempäälän syntyneet:
15.4.1770 16.4.1770 Tolfvila torp. Carolus Michaelis Maria Thoma´ Helena (tv.\KKaksonen)
15.4.1770 16.4.1770 Tolfvila torp. Carolus Michaelis Maria Thoma´ Anna (tv.\KKaksonen)
Perhe poistuu Tolvilasta v. 1772 mutta minne. N.N. Mainitaan Vesilahden Suomelassa 1749-1753 Anna pig.
Perunkirja 20.9.1798 Honkola Keskinen: gamla torpare Bertil Jonasson, afledne hru Anna Michelsdotter, söner Matts, Mårten, Michel och Eric, döttrar Anna och Christin, Anna är numera död.

| Alku |

Taulu 6
III Jöran Mattsson Mutonen, (Taulusta 2, äiti Christina Mutonen) Talollinen Mutosella 1722-1759, syntynyt 1701 Vesilahti,Riitiälä, kuollut noin 4.1779 Vesilahti,Riitiälä.

Puoliso: Vihitty 8.10.1728 Lempäälä,Perälä Margareta Jöransdotter Mattila syntynyt 1708 Lempäälä,Sotavalta.
Vanhemmat: Jöran Larsson Mattila, Talollinen, syntynyt 1676 Lempäälä,Sotavalta, kuollut 18.12.1743 Lempäälä,Perälä,Mattila. Mattilan isäntä 1720-1735.
. Lisa Mårtensdotter, syntynyt 1680, kuollut 27.5.1716 Lempäälä.

Lapset:
1. Christina Jöransdotter Mutonen , syntynyt noin 1734 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 7
2. Margareta Jöransdotter Mutonen , syntynyt 13.3.1737 Vesilahti,Riitiälä. Tauluun 8
3. Anna Jöransdotter Mutonen syntynyt noin 1742 Vesilahti,Riitiälä.
| Alku |

Taulu 7
IV Christina Jöransdotter Mutonen, (Taulusta 6, isä Jöran Mutonen) syntynyt noin 1734 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 1764 Vesilahti,Riitiälä.

Puoliso: Vihitty 8.12.1751 Vesilahti,Riitiälä Johan Bengtsson Mutonen Talollinen, syntynyt 13.5.1727 Lempäälä,Alkula, kuollut 1809 Vesilahti,Riitiälä, kummit: Alkula Päri Matts Pehrsson med sin hru Maria Mattsdr.
Vanhemmat: Bengt Bengtsson Laurila, Talollinen, syntynyt 1681 Lempäälä,Alkula,Laurila, kuollut 23.12.1766 Lempäälä,Alkula,Laurila. Lempäälän ja Vesilahden talvikäräjät 12.2.1750: bonden Bengt Bengtsson ifrån Alkula by och Lempäälä socken....des nu mehra framledne hustru Sophia Sigfridsdotter....söner Petter och Johan, döttrar Brita, Caisa och Anna...Britas man bonden Matts Mårtensson ifrån Ackas socken och Toivettula by, Caisas man Eric Stelling från Lempälä socken och Taipale by, Anna är omyndig, des förmyndare rusthållaren Matts Mattsson ifrån Pyhältö. Sophia Sigfridsdotter, syntynyt 1684, kuollut 21.5.1749 Lempäälä,Alkula,Laurila. Muuttanut: Alkulasta til Vesilax.

| Alku |

Taulu 8
IV Margareta Jöransdotter Mutonen, (Taulusta 6, isä Jöran Mutonen) syntynyt 13.3.1737 Vesilahti,Riitiälä, kuollut 1819 Vesilahti,Järvenranta.

Puoliso: Vihitty 3.12.1760 Vesilahti Matts Thomasson Liukko Talollinen, syntynyt 1734 Vesilahti,Järvenranta, kuollut 1787 Vesilahti.
Vanhemmat: Thomas Henricsson Liukko, Rusthollari, syntynyt 1703 Vesilahti,Järvenranta, kuollut 19.9.1776 Vesilahti,Järvenranta. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 19.11.1750 §22: Ingaf rusthållare Thomas Henricsson ifrån Järfwenranda en sålunda lydande förenings skrift: så som den nådefulla huden å genom sin faderliga wilja, uti en salig stund häden til sig kallat wår älskeliga gamla fader Henric Mårtensson Liucko ifrån Järfwenranda by, hwilkens undelösä lekaman den 14. December 1740 i Wesilax moderkyrkan beladsagades, då arfwingarna samtal. waro närwarande, och alla enhålleligen sig yttande såsom thet är äreligit och christel. at en sömia och kärlek , häden efter som härtil, emellan bröder och syskon bör handhafwas och bibehållas, altså å betraktan och til af undflystera widlöftigsheter som af sig föder omkostningar och hemmannets största undergång i alt fördy, hafwa underteknade bröder och syskon uti goda fremmande mans närwaro öfwerens kommit och förlikts på sått som följer, 1) åtagna sin äldsta broder Thomas Henricsson som nu förtiden innehafwer kronorusthållet Liucko...thes gammal och ålderstigna stiufmoder Elisabetha Ericsdotter...sina stiufbröder Matts och Eric Henricssöner...til systrarna som äro 5. st. näml:n Lisa, Kirstin, Margareta, Beata och Lisa Henricsdöttrar..des äldsta syster Lisa Henricsdotter fått mera än the andra...allekirjoitukset Thomas Henricsson, Matts Henricsson, Eric Henricsson, Eric Jacobsson ifrån Walckis mågen, Hans Mattsson ifrån Rautiala mågen, Anders Johansson ifrån Lohnattila mågen, Mårten Henricsson ifråbn Jokiois mågen, Lisa Henricsdotter...til witne Simon Åström nådärs predikant i Vesilax, Matth. Blanck sockneskrifw. i Vesilax, Johan Mattsson Kärki ifrån Hinsala, Michel Clemetsson ifrån Järfwenranda, Jacob Jöransson ibm.
Den 24. Maij 1748 Eric Henricsson, til vitne Matth Blanck, Michel Clemetsson ifrån Järfwenranda, Eric Johansson ifrån Toijala by Ackas socken.
....Matts Henricsson, Eric Henricsson och nu mera afledne Hans Mattssons ifrån Rautiala änka Lisa Henricsdotter, samt äfwen död blefna Eric Jacobsson ifrån Walckis änka Kirstin Henricsdotter, Mårten Henricsson, Anders Johansson, med pigan Lisa Henricsdotter och des förmyndare bonden Matts Andersson Sassi ifrån Mustis...
§23: Therpå berättade rusthållaren, Thomas Henricsson ifrån Järfwenranda, att thes hustru Anna Henricsdotter, förladne sommars genom döden aflidit och Thomas Henricsson är sinnad, att träda i annat gifte...thes barn en son och fem döttrar..barnens förmyndare bonden Michel Henricsson Clemola ifrån Järfwenranda...

Lempäälän ja Vesilahden käräjät 3.11.1774 §44: rusthållare Thomas Henricsson Liucko ifrån Järvenranda, enda son Matts Thomasson, Thomas skatteköpt hemman den 13.12.1759. Syster Christin Thomasdotters man värfda soldaten Henric Holmgreen.
§45: Uppå sin måg Jöran Mattssons vägnar, ingaf rusthållare Thomas Henricsson Liuko ifrån Järvenranda, min kärä dotter Anna Thomasdotter och hennes man Jöran Mattsson hälften af min innhafwande skatte kiöpte Liuko rusthåll. Min sednaste hustru Anna Henricsdotter, min dotter Sara och hennes man bonde Johan Mattsson Erkkilä ifrån Vännilä by, dotter Lisa samt hennes man sockneskräddare Johan Sahlberg. Anna Gabrielsdotter Heikkilä, syntynyt noin 1706 Vesilahti,Ania, kuollut 1750 Vesilahti. Mainitaan Anian Heikkilässä 1722-1729 sekä Järvenrannan Liukolla 1729 alkaen Anna sonehru. Lempäälän ja Vesilahden syyskäräjät 5.11.1776 §2: Matts Thomasson Liucko saa lainhuudon isältään Thomas Henricssonilta perimänsä Liukon tilaan Järvenrannan kylässä. Mainitaan myös sisar Christina Thomasdotter ja miehensä värfda soldate Henric Holmgren.

| Alku | Paluu |