| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |

Taulu 1
1. Henric Keso Keson isäntä 1540-1552.

Puoliso: N.N.

Lapset:
Matts Henricsson Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 2
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 2
2. Matts Henricsson Keso, (Taulusta 1, isä Henric Keso) Keson isäntä 1553-1606, s. Suoniemi,Sarkola.

Puoliso: N.N.

Lapset:
Matts Mattsson Keso . Tauluun 3
Johan Mattsson Tuomola e. Keso k. Suoniemi,Sarkola. Karkun käräjät v. 1681: Escil Mattsson i Cauniais öfwer 80 åhr, fahrbroder Jöns Mattsson bodt i Tuomala hemman (Sarkola). Sahl. fader Matts Mattsson död för 40 åhr sedan.
Margareta Mattsdotter Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 14
Eric Mattsson Siukola e. Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 19
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 3
3. Matts Mattsson Keso, (Taulusta 2, isä Matts Keso) Sarkolan Keson isäntä 1607-1637, k. noin 1641 Suoniemi,Sarkola. Mainitaan isäntänä Sarkolan Kesolla vuodesta 1607 Matts Mattsson Keso tai Matts Keso vuoteen 1637 asti.

Puoliso: Brita Michelsdotter Sikala s. Pirkkala,Sorkkala.
Puolison vanhempia:
   (i) Michel Henricsson Sikala, Isäntä 1609-21, s. Pirkkala,Sorkkala.
   (ä) N.N.

Lapset:
Lars Mattsson Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 4
Eskil Mattsson Kipari e. Keso , s. noin 1600 Suoniemi,Sarkola. Tauluun 9
Anna Mattsdotter Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 13
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 4
4. Lars Mattsson Keso, (Taulusta 3, isä Matts Keso) Keson isäntä 1639-1645, lautamies, nimismies, s. Suoniemi,Sarkola. Vesilahti, Kesäkäräjät 21.8.1624 Lars Mattsson i Sarkoila http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnan_tk/tuomiopoytakirjat_1623-1627_es1962_nidenn1/80.htm

Vesilahti, Syyskäräjät 3.12.1625: Lars i Keson velkoja http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnan_tk/tuomiopoytakirjat_1623-1627_es1962_nidenn1/125.htm

Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628: Lars Mattssons i Sarkoila broder (Eskil Mattsson jonka vaimo on Gertrud Andersdotter) varit måg på Anders Sixtussons hemman i Ania. Velkojuttu mellan Lars Mattsson i Sarkoila och Andes Siuko i Ania, mukana myös Matts Mattsson.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnan_tk/tuomiopoytakirjat_1628-1629_es1962_nidenn2/83.htm

Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628: Lars Mattsson i Sarkoila velkoo saataviaan Anian Anders Siukossonilta, myös Anders Siukoi i Ania. Lars bror skulle hafwa blifwit mågen i gården hoos Anders.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnan_tk/tuomiopoytakirjat_1628-1629_es1962_nidenn2/74.htm

Karkku, lakimääräiset käräjät 28.3.1628: Sikstus Olofsson i Vackala i Vesilax socken (Sisto) kärde til Lars Mattson i Sarkoila at han hafwa löst hans hustrus systers sylbället ifrån Åbo. Svarade Lars at hans fadersysters dotter Margareta Henricsdotter hafwa pantsatt bälletet för 15 daler hos Årrapää Philip.. Så är Sikstus hustru Margaretas kiötlig syster och är så mycket närmare til at lösa bälletet.

Karkku, lakimääräiset käräjät 29-30.5.1629: Matts Mattsson edle välbördig Axel Kurcks gårdsfogde vid Tottijärfwi gårdh kärde til Lars Mattsson i Sarkoila...där de kommo at trästa i Matts Mattssons modernes gård, ryypiskelyn seurauksena tullut riita perinnöstä, molemmat saavat sakkoja tappelusta (hugg och slag).

Pirkkala, lakimääräiset käräjät 12-13.10.1629: Lars Mattsson i Sarkoila Karkku socken kärde til Michel Sorkkala om sin moders Brita Michelsdotters arf (Pirkkala Sorkkala Sikala). Svarade Michel Michelsson (Sikala) och löfvade betala sin fadermoders andel.

Karkku, lakimääräiset käräjät 24-25.10.1631: Dömdes Maisa Henricsdotter i Vackala i Vesilax socken (Sisto) bekomma af Lars Mattsson i Sarkoila 8 daler kopparmynt, Maisas syster Maisa Henricsdotter.

Karkku, lakimääräiset käräjät 28.3.1628: Sikstus Olofsson i Vackala i Vesilax socken (Sisto) kärde til Lars Mattson i Sarkoila at han hafwa löst hans hustrus systers sylbället ifrån Åbo. Svarade Lars at hans fadersysters dotter Margareta Henricsdotter hafwa pantsatt bälletet för 15 daler hos Årrapää Philip.. Så är Sikstus hustru Margaretas kiötlig syster och är så mycket närmare til at lösa bälletet. (Siston emännän Margareta Henricsdotterin äiti siis Sarkolan Keson tytär N.N. Mattsdotter, nimistä päätellen ehkä Margareta Mattsdotter Tottijärven Pajulahden Klemolasta ja psonsa siis Henric Andersson Klemola isäntänä 1635-45).

Karkku, talvikäräjät 1-2.3.1644: Ulosmitataan Lars Mattsson i Sarkolan velka til Henric Mattsson i Pajulax (onko kuitenkin Matts Henricsson Klemola) ifrån Vesilax socken.

Karkku, kesäkäräjät 30.6-1.7.1646: framledne Lars Kesoi i Sarkoila arfwingar betala deras stiufmoder Agata Johansdotter en koo...

Karkku, Mouhijärvi, talvikäräjät 7.1.1679: Henric Larsson Kesoi i Sarkola genom sin son Michel Henricsson, bytes bref den 5 Februarij 1674. Arfwet framledne Matts Mattssons barn och arfwingar, som ähr äldre son Lars Mattssons barn Henric och Wellam Larssöner, Anna, Margareta, Carin och Beata (Brita) Larsdöttrar och yngre sonen Eskil Mattssons (KIpari) arfwingar. Willams Larssons måg Henric (po Fredric) Henricsson i Vännilä by och Vesilax socken sin hustrus Kirstin Willamsdotters vägnar.
.

1. puoliso: Helena Mattsdotter

Lapset:
Anna Larsdotter Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 5
Henric Larsson Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 6
Wellam Larsson Kesonius e. Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 7
Margareta Larsdotter Keso s. Suoniemi,Sarkola.
Carin Larsdotter Keso s. Suoniemi,Sarkola.
Beata Larsdotter Keso , s. Suoniemi,Sarkola. Tauluun 8
2. puoliso: Agneta Johansdotter k. 1662 Suoniemi,Sarkola. Karkun kirkontilit 1662: Agata Jönsdotter Kesoi i Sarkoila.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 5
5. Anna Larsdotter Keso, (Taulusta 4, isä Lars Keso) s. Suoniemi,Sarkola, k. noin 1654 Pirkkala,Tyrkkölä.

Puoliso: Jöran Andersson Räikkä Talollinen Räikällä 1643-1669, s. noin 1618 Pirkkala,Tyrkkölä. Pirkkalan käräjät 1744: på Räickä hemman i Birckala socken...fem bröder Anders, Simon, Jöran, Eric och Henric...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27195785

Pirkkalan käräjät v. 1759 §44: instrument...öfwer Räikkä kronohemman..åboen å sagde hemman Anders Henricsson...Räikkä hemman nu för skatte eller krono...öfwer Räikkä hemmans natur ifrån Lands Contoret uthändiga bewis af det innehåll, at Räickä augments hemman i Tyrckölä by , Birckala socken och öfwdes härad enligit 1689 åhrs lands jordebok ägt skatte natur, men åhr 1691 finnes det i krono och ifrån åhr 1692 til och med 1694 i skatte columnen anteknad warandes detta hemman sedermera och in til närwarande tid uti jordeböckerna för krono anskrefwen, utan widare annotation att det åhr 1685 undergåt förmedling: sådant warder uppå begiäran härmed intygat..11. Martii 1759 D. Gadolin. Anno 1689 den 8, 10. och 11 Majii ordinarie häradstinget: Framsagho för Rätta Henric och Anders Jöranssöner i Tyrckölä..immision skrift den 21. martii sidst...uti dem tillåtas att få optaga och beboo deras halfbroders Anders Jöranssons hemman i Tyrckölä by..hwilket skalla wara så i huus, som andra tillägor aldeles ruinerat medelst åboen Anderses förhummelse och warskiötses såsom och derigenom att han åt sina grannar uthyset både åckrar engiar och skåg hawandes och krono rest til 36 daler silfwermynt sig påsamblat, berörde Anderses halfbröder hafwa och utlöfwat att vilja uppå sig taga bemälte rest smeningen til kronan ehurlagga öfwer..Anderses halfbröder i Caution behålna bönder som äro Hans Påhlsson i Toppari, Michel Thomasson i Haurois, Anders Michelsson ibm, Mårten Sigfridsson i Taipale, Hans Persson i Toppari, och Jöran Ericsson i Tyrkkölä...Anderses cautionister Pähr Grelsson i Wihola, Henric Jöransson ibm, Grels Michelsson ibm, Thomas Andersson ifrån Tyrckölä, Johan Eskilsson ifrån Birckala by, Jacob Nilsson i Kangantaka...Anders af sin stiufmoder Kirstin Sigfridsdotter imottagit haft samma hemman...Anderses halfbroder Henric..des äldre broder Anders... Anderses cautionskrigt...Pähr Grelsson i Memmola, Michel Mattsson i Cuusto, Matts Johansson Pehula bördrättsbönder...Henric som ähr skräddare under Nåkia gård...hela nämden att Anders altid blifwit hållen för en bördsrättbonden medan i utskrifwelse på Tuokola i Kyrö socken 1682 han fåt bördsrätt rothan och betalt dubbelt mot en krono behålt hemmanet sade befall. Weckman...2. nämden med Gabriel Hiis intygar Anders Jöransson i Tyrkkölä äga sin börds rätt til des widare...Anno 1699 20.-22.Februarii ordinarie härads Winter ting: förekom Anders Jöransson Räickä ifrån Birckala socken och Tyrckölä by...att hans yngre halfbroder Henric Jöransson ifrån Vesilax socken och Hirenoja wil twungia honom som äldsta brodren ifrån sitt börde hemman Tyrckölä...Anders antagit Simon Ericsson ifrån Luckila at blifwa des måg på hwilken han transporterat sin rättighet ...för bårgen Per Johansson i Wärmälä, Johan Andersson i Korvola, Matts Thomasson i Kassila, Jöran Ericsson i Luckala, Thomas Simonsson i Urpola, Anders Persson i Wihola och Peer Henricsson ibm...

Toimi kirvemiehenä Vammaskosken sillan rakennustyömaalla vuonna 1660. Pirkkalan NN 62:522, Vesilahden nn 62:512, Karkun käräjät 1660 nn52:491 ja 511.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Jöransson Räikkä, Talollinen Räikällä 1626-1639, lautamies, s. Pirkkala,Tyrkkölä. Pirkkala, lakimääräiset käräjät 11-12.2.1630: Anders Jöransson i Tyrkkölä, broder Johan Jöransson.

Karkku, lakimääräiset käräjät 13-14.9.1630: Anders Jöransson i Tyrkkölä i Birkala socken kärde til Eric Cnutsson i Ruolax (Laurila) om sin mödernes arf hos honom.

Karkku, lakimääräiset käräjät 13-14.9.1630: Eric Cnutsson i Ruolax, Agnis Larsdotters son Anders Jöransson i Tyrkkölä, sin moder arf i löst och fast honom arfwa borde ifrån Ruolax hemman 36 d:r 4 ö:. samt andra syster Clara Larsdotters son Henric Bertilsson i Tyrkkölä 34 d:r 4 ö:.
   (ä) Valborg Mattsdotter.
   (ii) Jöran Andersson Räikkä, Talollinen Räikällä 1608-1625, s. Pirkkala,Tyrkkölä.
   () Agnis Larsdotter Laurila, s. Suoniemi,Ruolahti.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 6
5. Henric Larsson Keso, (Taulusta 4, isä Lars Keso) Keson isäntä 1646-1690, s. Suoniemi,Sarkola, k. 1691 Suoniemi,Sarkola. Tyrvää, talvikäräjät 11-12.3.1647: Henric Larsson ifrån Karkku socken och Sarkola by kärde til Jöran Mattsson i Nuupala om en ny brännvinspanna (pantt)....Henric Larssons systerman Jöran Andersson i Tyrkkölä by i Pirkkala socken....
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnan_tk/tuomiopoytakirjat_1643-1648_es1963_nidenn4/334.htm

Karkku, kesäkäräjät 11-13.9.1647: Henric Larssons fader salig Lars Kesoi.

http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/turun_hovioikeus/tuomiopoytakirjat_1665-1669_fr1151-1152/16.htm

Ylimääräiset käräjät Vesilahti ja Karkku Murronmaan asioista 1679: Johan Thomasson i Ruolax är Henric Kesos svåger (Johan Thomass Lintanen hru Beata).

Puoliso: Vihitty 1639 Agneta Andersdotter k. 1697 Suoniemi,Sarkola.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 7
5. Wellam Larsson Kesonius e. Keso, (Taulusta 4, isä Lars Keso) Anian Heikkilän isäntä 1648-1650, s. Suoniemi,Sarkola. Karkku, syyskäräjät 20-21.11.1643: Tuomitaan Nils Olofsson i Huida maksamaan velkansa til Wilhelmo Laurentii (Kesonius) i Sarkola.

Viimeinen henkikirjamerkintä Anian Heikkilässä 1651 Willam måg, Saara hustru.
.

Puoliso: Sara Mattsdotter Heikkilä s. noin 1627 Vesilahti,Ania. Vesilahti, talvikäräjät 12-13.2.1644: Dömdes Arvid Arvidsson i Suomela för att han hafva lograt och belagrat Matts Mattssons i Ania dotter Sara Mattsdotter.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Mattsson Heikkilä, Anian Heikkilän isäntä 1630-51, s. 1588 Suoniemi,Sarkola, k. 1662 Vesilahti,Ania,Heikkilä, ikä 74 v. Katso Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry: http://www.sjostedt-suku.net/web/sivu.php?part=1&id=513

Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628: Eric Sigfridsson i Järvenranta kärde til Matts Mattsson Tottijärvi gårdsfogde...Matts Michelsson som bodde för Eric på hemmannet.

Vesilahti, lakimääräiset käräjät 27.8.1628: Opplystes Ania hemman tredje gången...http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnantk/tuomiopoytakirjat1628-1629es1962nidenn2/140.htm


Karkku, lakimääräiset käräjät 29-30.5.1629: Matts Mattsson edle välbördig Axel Kurcks gårdsfogde vid Tottijärfwi gårdh kärde til Lars Mattsson i Sarkoila...där de kommo at trästa i Matts Mattssons modernes gård, ryypiskelyn seurauksena tullut riita perinnöstä, molemmat saavat sakkoja tappelusta (hugg och slag).

Karkun käräjät 26.-27.10.1629: Valborg Eskilsdotter Lielahdesta hakee panttiaan Sarkolan kylän Bertil Thomassonilta (Mekkonen). Mainitaan hennes salig första man jolle Bertil kertoo maksaneensa ja kehottaa Valborgin hakemaan saatavaa Matts Mattssonilta i Tottijärvi joka tämän on perinyt.
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3851983

Vesilahden käräjät 14.8.1647 f. 355 (Matz Matzson aflade sin Lijfligh Eedh åå Laghboock, at han 1641 åhrs Tijiende N: Twå tunnor 16 C:r, då warande Pastori Saligh her Joseph Michaëlis, hade fullkombligen betalt)-.
   (ä) Christina Michelsdotter Wallenius, k. 1646 Vesilahti,Ania,Heikkilä. Katso ylioppilasmatrikkeli http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=660.
   (äi) Michael Michaelis Vallenius, Naantalin ja Raision kappalainen, s. 1570, k. 1607 Naantali, ikä 37 v. Suomessa ja Ruotsissa on kolmen viime vuosisadan aikana ollut monta Vallenius nimistä henkeä, mutta he eivät silti laisinkaan ole olleet samaa sukua. Alla esitetystä laajasta Vallenius suvusta on, aina kantaisästä Naan- talin 1607 kuolleesta kappalaisesta Michael Michaelis alkaen nykyaikoihin asti, kasvanut monta pappia, mutta myöskin monta yliopiston, koulun ja valtion palveluksessa mainerikasta miestä. Kahdesta kantaisän pojasta on suku versonut. Nuoremmalla, joka lakimieheksi ruvetessaan kotipaikan ruotsalaisesta nimestä muodosti itselleen sukunimen Dahlman, ei taida enää olla miespuolisia jälkeläisiä. Vanhempi, joka seurasi isäänsä pappisuralla, teki itsellensä Naantalin latinaisen nimen mukaan sukunimen Vallenius. Hänen pojanpojistaan perusti vanhin, joka tuli sotilaaksi, Vallens nimisen sukuhaaran, joka sammui 4. polveensa; toinen tuli maaherrana aateloituksi Vallén nimellä 1743, mutta hänenkin sukunsa sammui jo sata vuotta sitte. Tämän maaherran veljenpoika oli varapresidentti Erik Vallenius, joka ruvetessaan lakimieheksi lyhensi nimensä muotoon Valleen ja jonka poika salaneuvos Karl Johan V. on sennimisen vapaaherrasuvun kantaisä. Nuorempaa sukuhaaraa oli presidentti Erik Vallenius, joka aateloittuna 1832 tuli aatelisen Vallensköld suvun kantaisäksi. Vallenius suvun merkillisimpiä miehiä ovat muuten professorit etevä matemaatikko Martin Johan V. ja hänen poikansa, ankara, yliopistossa kauvan melkein yksinvaltias kanslianeuvos Johan Fredrik V. sekä maakunnassaan mahtava »Karjalan kuningas», kruununvouti Gabrel V. Suvun vaiheet on erittäin provasti Immanuel Robert V. koettanut selvitellä. Lähde: Axel Bergholm: Sukukirja v. 1901 s. 1343 Michael Michaelis vihittiin papiksi 1592 Naantalin ja Raision kappalaiseksi. Allekirjoitti Upsalan kokouksen päätöksen 1593. Anni Wallenius kertoo muistelmissaan "Auringossa Syntynyt" 1978; miehestään Kurt Martti Walleniuksesta ja tämän suvusta: " Ehkäpä sen vuosi, että äiti olisi tahtonut kasteessa tehdä oman sukunsa ensimmäisen papin, Ericus Voiwalweniuksen kaiman, mutta isä ehti kuiskata papin korvaan Martin, mikä nimi ei puuttunut hänen oman sukunsa luetteloista... Sukunimen tiesin juontavan juurensa Naantalin latinalaisesta nimestä Vallis Gratiae ( Armon laakso ). Tämän kaupungin pappina oli ensimmäinen suvun tunnettu jäsen, Mikael Mikaelinpoika, Martti Lutherin , Melanchtonin ja Mikael Agrigolan aikalainen ja oppilas, oli vaikuttanut ja tullut haudatuksikin Naantalin kirkkoon, missä lattiakiveen hakattuna hänen nimensä edelleen on nähtävissä."

Naantalin RO 16.6.1657 (Fram kom för rätta, hust: Kirstin Michels dotter, Madz Anias ifrån Wessilax (katso 8921) och tiltalte h: Margeta, S: Jören Raumalaises Enckia om något arff effter sijn Modher, S: Gertrudh Erichzdotter. Hon tiltalte h: Margeta Jörens dotter, först om gården, som S: her Michel [Naantalin kappalainen Michael Michaelis, † 1607] fordom Caplan i Nåndal hadhe köpt i Abo be:dt Kalckila (vertaa 1744) och meente at S: Jören Raumalainen, scholle hafua den uhtsolt begärandes sijn andell af gårdzens wärde. H: Margeta Jörens dotter S: Raumalaises Enckie, fram hadhe et bytis breff, Dat: den 17. Aprili Anno 1610 underschrifuin af S: her Oloff fordom Kyrckherre, S: Sigfred Olofzsson, S: her Påfuell Caplan och Lars Thomsson Rådhman i Abo, sampt Berndt Hansson i Danila, och Marcus Simonsson. Denne schrift af för:ne godhe män förseglat, dess Innehåldh at Kalkila gårdh i Abo är afwijtradh åht S: H: Michels barn, för dheras fäderne, och Enckian S: H: Gertrudh Erichzdotter, som dhå blef gift andre gångån medh S: Simon Erichsson, bekom ingen deell där i. Uthan hennes andeell ähr inreknadt i den gården i Nåndal, der wedh dhz och blifuer hwadh gode män hafua giordt. Och effter h: Kirstin är een ålder stigen quinna och hadhe een rund tijdh och tilfälle, froga sijn S: Modher der om, och icke nu först effter 47 åhr frogar der effter, Nu ähr S: Jören Raumalainen, Simon Erichsson, h: Kirstins Syskon alla ähre dödhe, denne h: Margeta wiste intz dhz ringaste ordh swara till saken, uthan skiuter sigh opå dhz gamble bytis breff, will h: Kirstin froge effter sijn andell om Abo gårdz wärde sökie sijn samsyskon der om och låte enckian blifua otiltalt, om för:ne Kalckila gårdh i Abo. Hwadh Lössörer belangar, så är sådant strax effter dheres S: Modhers dödh dheres möderne emellan Sysken afwijtradt, effter såm alle partz:r st:e taall ähr på een lista Anoterat, underschrifuen aff D: Henrico Crugero och Sigfredh Larsson Dat: den 3 Martzi Anno 1639 samme partz:r ähre alle komne till Wessilax och Syskene sijns emellan deelte. Ähn hafua Erwing:r D: Josephus Michaelis Pastor Vesilaxensis Mårten Michelsson, D: Johannes Simonis (katso 769) och Madz Hinrichsson uthgifuit een förlijkningz schrift åht S: Jören Erichsson, opå dheres moders möderne, der i dhe bekenna, at samme arff schall till evärdelige tijdher wara förlijkt och oklandrat stå, så wäll af den ehne som af andre dheres med syskon, som ähr at ssee af sielfua schriften. Daterat i Nåndal den 10 Januarij Anno 1639 och Anno 1643 den 9 Januarij. Deslijkest hafuer S: Mårten Michelsson Donerat skenckt och gifuit åht S: Jören Erichsson och hans effterkommander effter:ne hwss som stå på Raumalais tompt i Nåndal, dhem han sielf medh sijn egen bekostnadt kööpt och upsat hafuer, som är een lijten stugu, En badstugu med skorsteen, Een stall och boodh. I be:te hwss hafua S: Mårtens Syskon intz bestella, som Donations schrift Clarligen uthwijsar Daterat i Nondal den 25 Feb: Åhr 1645. Ähn förordnades af rätten Hinrich Simonsson, Erich Madzsson, Grels Knudtsson och Arwedh Sigfredsson at wärdera dhe gamble hwsser som stå på Raumalais tompt, och alla syskene hafua sijn deell der i som är 1 gammal stugu werderat till 15 D: K:m:t medh twå små Camrar i forston, Een lijten bastu gammal Ett gammalt fää hwss och een gammal Ladhu werderat tilhopa för 15 D: K:m:t Summa 30 D:r der af beholla S: Jörens Enckia mz sijne små barn halfparten som är 15 D:r dhe andre 15 D:r kommer emellan syskone till bytis. S: D: Josephus, S: Mårten Michelsson, D: Johannes Simonis och S: Madz Hinrichsson hafua dheres andel af dhe gamble hwier gifuit åht S: Jören Raumalainen, som är at see af Donation schriften, Men h: Kirstin ståår på sijn rät, och begärer sijn andeell af be:te hwss och Löper på hennes andell för dhe gamb hwsser Pening:r 3 D: K:m:t och således dhem emellan Jenckat).

I. R. Wallenius, En gammal urkund om slägten Wallenius i Finland (1862) s. 3, 9 (1630. 17 august. natus est Joseph. Josephi ... 1640. 25 Feb. Josephus Josephi Biörneburgum ad comparandum supellectilem literarium appulit), 10 (1648. 26 augusti, qvi incidit in diem saturni Josephus Josephi ritus depositionis subit, Aboæ, Deposit. existent. M. Simon. Carol. Anglenio 72), 10 (1650. ipso die purificationis, sacrarum manuum impositionem accepit, Josephus J. Wallenius una cum 20 aliis, aboæ, ætatis suæ anno 21.), 10 (katso 3195), 11 (1652. 26 Septemb. nuptiæ meæ celebratæ in præsbyterio Ackaënsi cum Anna Erici Pastoris filia ibidem. O D:ne da prosperum successum), 11 (1654. 15 septemb. natus est meus filius nomine iterum Ericus, 21 ejusdem mensis baptizatus. Compatres fuere: D:nus Laurentius Bonæus 428 loco nob. D:n Erici Pistålhielm (katso 1268). D:nus Michaël M. Daalman loco Henrici Jacobi de Wiala. Socer meus R:dus D:nus Christiernus J. Wesilaxius (katso 1200). D:nus Matthæus M. Lignipæus 556. D:nus Ericus M. Fabringius 609. D:nus Michaël M. Styrmannus U1099. D:nus Johannes M. Lignipæus 954 stud. D:nus Michaël S. Gunnærus 1013 stud. D:nus Claud. Rund U99. Ericus Arvidi d: Rättäis. et Sig:dus D: londila. Commatres: Uxor D:ni Joh. Wargh. Uxor D:ni Henrici de Wiala. Mater mea. Uxor D:ni Jacobi Ichtydii 2107. Christina et Sara (katso 394) Filiæ D:ni Martini Lignipæi past. Lemp.), 12 (1657. 21 martii vesperi natus est meus filius Henricus, 29 ejusdem mensis Eccl:æ per baptismun incorporatus. Compatres fuere: D:nus Henricus Jacobi de Wiala. D:nus Jacobus M. Ichtydius. D:nus Israël Christiani de Wiala. Commatres: Socrus mea honor: Uxor D:ni Claudii Rund. Sophia et Maria sorores uxoris meæ. 28 Julii denatus, 16 aug. funeratus), 12 (1657. 29 Novemb. socer meus charissimus, D:nus Ericus Johannis Ilius pastor Achaënsis, supremum diem explevit, ætatis suæ 51. Anno v. seqventi 16 maij, humi demandatus), 13 (1664. 28 Decemb. Filiam R:di D:ni Past. in Wesilax D:n Martini Stenii, nomine Mariam, mihi in sponsam designavi), 13 (1661. 5 Novemb. natus mihi filiolus Josephus, et 8 jusdem baptizatus, katso 2926), 14 (1667. 31 Decemb. natus est mihi filius. 1668. 5 Januar. per s. s. baptismum Jeremiæ nomen nactus, katso 3232), 15 (1669. 15 Sept. natus est mihi filius. 21 ejusdem per S. S. Baptismum, Johannis nomen accepit, katso 3233), 15 (1671. Inter 13 et 14 Octob. nata est mihi filia. 23 v. ejusdem per S. S. baptismum Annæ nomen nacta, katso 2464), 15 (1673. 18 Novemb. sero die, natus est mihi filius Et 26 ejusdem, per s. s. baptismatis pompam, Caroli nomen accepit, katso 3747), 15 (1675. 18 Aug. D:n Andreas Keckonius U62 præp et past. Hvittens. præceptor meus R:dus pie in Christo obdormivit), 15 (1675. 7 Novemb. nata est mihi nata. Et 11 ejusdem per s. s. baptismatis ceremoniam Saaræ nomen adepta. Compatres fuerunt in loco vice hipparchi Nobil. D:n Pistålhielm, D:n Jacobus Tammelander 1731 adjunctus in Tammela. Judex territ. Säxm. D:n Sveno Länningh. Territ. Scriba, D:n Johannes Beerman. Studiosi D:n Ericus Ichtydius, D:n Christianus Agricola 2088, et D:n Magnus Hallinus 2276 svecus. Commatr. fuerunt: Uxor Juridici D:n Joh. Laur. de Wijala. Uxor D:n Jacobi Echman 1266. Uxor D:n Gustavi de Kyä. Uxor D:n Olai Reculenii 814. Filia pastoris nostri D:n Jacobi Ichtydii, nomine Elisabeth. Filia uxoris past. nostri Catharina. Filia D:n Petri Th. de Tipuri Elisabetha et uxor Georgii de Caulo), 16 (1678. 28 Jun. nata est mihi filia. Et 2 Julij per s. s. baptismum Mariæ nomen nacta, katso 2897), 16 (1681. Min k. syster, H. Elizabetha. D:n 17 Februarij affsompnadhe i Herranom, d:n 2 martij, hederligen, uthi H:r Biscopens D. Johann Gezelii, hans k. Fruus, och månge gudfruchtige menniskiors närvaru, under Sacastiet begrafven), 16 (1684. D:n 12 Septemb. om mårgonen, under Himelsteckn, Fiskarna, bleff min lilla dotter född, d:n 18 christnat, aff h:r Joseph Kolckenio till Christina, katso 3895), 17 (1687. D:n 15 Novembr. förmiddagen, blef min k. Son födder, uthi Leijonetz teckn, d:n 20 ejusdem christnat af M. Haqvino Pijlman till Ifvar, katso 5004), 17 (1694. d:n 27 Mart. Presbyterio Achaënsi valedixit, et cum tota domo me in presbyterium Wesilaxense contuli), 17 (1698. 26 Decembr. Uxor mea char. Maria Stenia in Presbyterio Wesilaxensi pie obiit);
.
   (ää) Gertrud Ericsdotter.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 8
5. Beata Larsdotter Keso, (Taulusta 4, isä Lars Keso) s. Suoniemi,Sarkola, k. 12.5.1719 Suoniemi,Ruolahti.

Puoliso: Vihitty 1666 Suoniemi,Sarkola Johan Thomasson Lintanen Lintasen isäntä 1679-1704, kuudennusmies, s. 1644 Suoniemi,Ruolahti, k. 6.12.1724 Suoniemi,Ruolahti, ikä 80 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Henricsson Lintanen, Lintasen isäntä 1643-1676, s. Suoniemi,Ruolahti, k. 1681 Suoniemi,Ruolahti.
   (ä) Anna.
   (ii) Henric Staffansson Lintanen, Lintasen isäntä -1639.
   () Anna Johansdotter, k. 1660 Suoniemi,Ruolahti.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 9
4. Eskil Mattsson Kipari e. Keso, (Taulusta 3, isä Matts Keso) Kiparin isäntä 1643-1676, s. noin 1600 Suoniemi,Sarkola, k. jälkeen 1681 Suoniemi,Kauniainen, ikä 81 v. Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628: Eskil Mattsson i Sarkoila kärde til Bertil Persson i Ania (Äijälä).
Karkun käräjät v. 1681: Escil Mattsson i Cauniais öfwer 80 åhr, fahrbroder Jöns Mattsson bodt i Tuomala hemman (Sarkola). Sahl. fader Matts Mattsson död för 40 åhr sedan.

1. puoliso: Gertrud Andersdotter Heikkilä s. Vesilahti,Ania, k. 1644 Suoniemi,Kauniainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Anders Sikstusson Heikkilä, Talollinen Heikkilässä 1622-30, nimismies, s. Vesilahti,Ania, k. ennen 26.5.1629 Vesilahti,Ania. Vesilalahden käräjät 21.8.1624: Anders i Ania och des styffmoder sahlig Sikstus ächta hustru.
Vesilahti, Talvikäräjät 21.3.1625: fordom befallningsman Eskil Mattsson mot Anders i Ania.
Vesilahti, Syyskäräjät 3.12.1625: Anders i Ania velkoja: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnantk/tuomiopoytakirjat1623-1627es1962nidenn1/125.htm
Vesilahti, Kesäkäräjät 9.6.1627: Anders i Ania velkoo saataviaan ja myy maata Pirkkalan kirkkoherra Hansille. http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnantk/tuomiopoytakirjat1623-1627es1962nidenn1/178.htm
Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628; Matts Mattsson i Tottijärvi kärde til Anders Siukosson i Ania att han hafwa såldt honom sitt hemman i Ania...första gången oplysters...
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnan
tk/tuomiopoytakirjat
1628-1629
es1962
nidenn2/75.htm
Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628: piian palkkaus ja velkaasia: http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnantk/tuomiopoytakirjat1628-1629es1962nidenn2/84.htm
Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628: Lisää Anian Anderssin velkoja, http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnantk/tuomiopoytakirjat1628-1629es1962nidenn2/76.htm
Vesilahti, lakimääräiset käräjät 27.8.1628: Anders Siukosson, des fadher salig Siuko Davidsson joka lainannut Urjalan Olof Swartilta.
http://www.sukuhistoria.fi/sshy/kirjat/Tuomiokirjat/yla-satakunnan
tk/tuomiopoytakirjat
1628-1629
es1962
nidenn2/132.htm
Vesilahti, lakimääräiset käräjät 27.8.1628: Matts Mattsson öfver Anders Siukosson som har lagligen såldt honom hemmannet.
Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628: Axel Kurcks gårdsfogde Matts Mattsson ifrån Tottijärvi köpt sit hemman af Anders Sixtusson i Ania.
Ruoveden käräjät 1628; Anders Simonsson (po Siukosson) i Ania i Vesilax socken kärde til hr Thomas caplan i Rajalax om törme äremark som är Anderses gamla häffd.
   (ä) Brita Ericsdotter. Vesilahti, lakimääräiset käräjät 8-9.10.1629: Jöran Ericsson ifrån Kohmala Birkkala socken (Pirotti) kärde til Henric Davidsson i Hintzala på Brita Ericsdotter i Raumå stad vägnar. Salt som Henric tiå åhr skyldig varit. Henric svarade sig samma salt gifvit sin broder Siuko Davidsson. Dömdes Henric betala til Brita Ericsdotter.
   (ii) Sikstus (Siuko) Davidsson Heikkilä, Heikkilän isäntä 1607-21, nimismies, s. Vesilahti,Ania, k. ennen 1624 Vesilahti,Ania. Vesilahden käräjillä 1600 Clas (Henricsson) Sorri yhdessä veljensä Simon kanssa ottavat autiosta vapaavuosilla Jöran Priiarin talon Hinsalassa joko on jo 18 vuotta ollut autiona. Määrätään katselmus Jöns Sorrin, Clas ja Simon Sorrin kesken. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1668483
Seuraavilla käräjillä broder Jöns Sorri. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1668489

Dömdes Sifrid Davidsson (Ania Heikkilä) sin hustrus arf af Jöns och Clas Sorri. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1668489

Vesilahden käräjät 1601: Dömdes Söfring Davidsson länsman i Ania sin äng....i Birkkala Tojnua? äng kommit med giftemåhl. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1668515

Vesilahden käräjät 1601: Kom för rätte David Söfringsson (i Ania). Jord byte med Siuko Henricsson i Ania och Marcus Persson i Pirkkala by Pirkkala socken http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=1668516

.
   () N.N. Henricsdotter Sorri, s. Vesilahti,Hinsala.

Lapset:
Abel Eskilsson Kela e. Kipari , s. noin 1636 Suoniemi,Kauniainen. Tauluun 10
Anders Eskilsson Kipari , s. noin 1639 Suoniemi,Sarkola. Tauluun 11
Sophia Eskilsdotter Kipari s. noin 1644 Suoniemi,Kauniainen.
2. puoliso: Valborg
Lapset:
Valborg Eskilsdotter Kipari s. noin 1647 Suoniemi,Kauniainen.
Brita Eskilsdotter Kipari s. noin 1650 Suoniemi,Kauniainen.
Carin Eskilsdotter Kipari s. noin 1654 Suoniemi,Kauniainen.
Henric Eskilsson Kipari , s. noin 1655 Suoniemi,Kauniainen. Tauluun 12
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 10
5. Abel Eskilsson Kela e. Kipari, (Taulusta 9, isä Eskil Kipari) Kelan isäntä 1676-1701, s. noin 1636 Suoniemi,Kauniainen, k. Suoniemi,Kauniainen. Laamanninkäräjät 21.1.1688: Abel Eskilsson i Kauniais mot hans broder Anders Eskilsson. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28123958

Karkun käräjät 1693: Michel Eskilsson (po Henricsson) i Sarkola som lagligen citerat att svara Abel Eskilsson i Kauniais om arf...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3669889

Karkun käräjät v. 1694: Abel Eskilsson ifrån Kauniainen, des bror son Matts Andersson Kipari, Abels fahrbrorson (po soneson) Michel Henricsson Keso i Sarkola, sin fädernes arf uti Keso bördehemman. Michels hustru Agnis Olofsdotter. Abels fader sahl Eskil Mattsson Kipari....http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3670825

Karkun käräjät 1707: Abel Eskilssons hustru Walborg Akusdotter...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27076289 ja http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=27074875.

Puoliso: Valborg Akusdotter k. 3.4.1716 Suoniemi,Kauniaianen. Akus Achatius.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 11
5. Anders Eskilsson Kipari, (Taulusta 9, isä Eskil Kipari) Isäntä 1677-1691, s. noin 1639 Suoniemi,Sarkola, k. 1691 Suoniemi,Kauniainen, ikä 52 v.

1. puoliso: Valborg k. 1682 Suoniemi,Kauniainen.

2. puoliso: Vihitty 30.9.1682 Hämeenkyrö,Muotiala Caisa Sigfridsdotter s. Hämeenkyrö. Karkun käräjät 1693: hustru Carin Sigfridsdotter i Kauniais kärde til sin stiufson Matts Andersson ibm om sin gifträtt efter sin man och hans fader Anders Eskilson ibm...http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=3669864.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 12
5. Henric Eskilsson Kipari, (Taulusta 9, isä Eskil Kipari) s. noin 1655 Suoniemi,Kauniainen.

Puoliso: Valborg

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 13
4. Anna Mattsdotter Keso, (Taulusta 3, isä Matts Keso) s. Suoniemi,Sarkola, k. ennen 1679. Laamanninkäräjät 22.-23.9.1679: Matts Jacobsson Köyrä i Karkkus socken..sin framledne faderbroders son Henric Thomasson död barnlös...arf efter Henrics sahl. hustrus Anna Mattsdotters broder och broderson Eskil Mattsson Kesoi och Henric Larsson...
http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28122605

Laamanninkäräjät 12.-13-9.1681: Matts Jacobsson Köyräs enkia Margareta Mattsdotter..angående arf efter framledne Henric Thomasson som der barnlös dödt, hwilket arf hon efter hennes man som var bemälte Henrics syskonebarn, fordrar af Matts Kesoi och Eskil Mattsson Henrics hustrus bröder...nu Eskils son Anders Eskilsson på sin fadhers och Matts Kesois vägnar bevis att Henric lämnat en syster Walborg Thomasdotter hwilkens barn nu efter deras modher ähr närmare en Matts Köyrä att ärfwa Henric. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=28122718.

Puoliso: Vihitty noin 1643 Henric Thomasson Käyrä Huusman, fiskare Käyrällä, k. 1670 Suoniemi,Kauniainen.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Jöransson Käyrä, s. Suoniemi,Kauniainen.
   (ä) N.N.
   (ii) Jöran Ericsson Käyrä, Käyrän isäntä 1580-1634, s. Suoniemi,Kauniainen.
   () N.N.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 14
3. Margareta Mattsdotter Keso, (Taulusta 2, isä Matts Keso) s. Suoniemi,Sarkola.

1. puoliso: Clemet Thomasson Klemola Klemolan isäntä -1630, k. Tottijärvi,Pajulahti.
Puolison vanhempia:
   (i) Thomas Clemettson Rouhu, Klemolan isäntä 1585-, s. Tottijärvi,Pajulahti.
   (ä) N.N.
   (ii) Clemet Jönsson Rouhu, Klemolan isäntä 1553-1584.
   () N.N.

Lapset:
Eskil Clemetsson Klemola s. Tottijärvi,Pajulahti.
2. puoliso: Henric Andersson Klemola Klemolan isäntä 1631-45, s. Tottijärvi,Pajulahti.
Lapset:
Matts Henricsson Klemola s. Tottijärvi,Pajulahti. Utskrifna knechtar 1626 Mats Henricsson i Pajulax.
Margareta Henricsdotter Klemola s. Tottijärvi,Pajulahti.
Margareta Henricsdotter Klemola , s. Tottijärvi,Pajulahti. Tauluun 15
Carin Henricsdotter Klemola , s. Tottijärvi,Pajulahti. Tauluun 17
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 15
4. Margareta Henricsdotter Klemola, (Taulusta 14, äiti Margareta Keso) s. Tottijärvi,Pajulahti.

Puoliso: Sixtus (Siuko) Olofsson Sisto Siston isäntä 1585-1635. lautamies 1608, s. Vesilahti,Vakkala. Karkku, lakimääräiset käräjät 28.3.1628: Sikstus Olofsson i Vackala i Vesilax socken kärde til Lars Mattson i Sarkoila at han hafwa löst hans hustrus systers sylbället ifrån Åbo. Svarade Lars at hans fadersysters dotter Margareta Henricsdotter hafwa pantsatt bälletet för 15 daler hos Årrapää Philip.. Så är Sikstus hustru Margaretas kiötlig syster och är så mycket närmare til at lösa bälletet.
Puolison vanhempia:
   (i) Olof Sixtusson Sisto, Siston isäntä 1557-1584, s. Vesilahti,Vakkala.
   (ä) N.N.
   (ii) Sixstus Vakkala, Siston isäntä 1553-1556. Clemet Påhlsson Hakinmäki tappoi Sixtuksen. Sakkoluettelo 30.8.1556.
   () N.N.

Lapset:
Eric Sixtusson Sisto , s. Vesilahti,Vakkala. Tauluun 16
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 16
5. Eric Sixtusson Sisto, (Taulusta 15, äiti Margareta Klemola) Siston isäntä 1637-1639, s. Vesilahti,Vakkala. Vesilahden käräjillä 15.3.1616 sakotetaan Vakkalan Eric Sixtussonia kahden verinaarmun lyömisestä, vastapuolena Per Michelsson i Narva.

Vesilahti, lakimääräiset käräjät 18.4.1628: Eric Sigfridsson i Vakkala mot Sigfrid Olofsson ibm. Eric väittää Sigfrin korjanneen heinän hänen niityltään mutta Sigfrid sanoo pystyvänsä esittämään Axel Kurjen tuomion jossa niitty on tuomittu hänelle, tuomio esitetään seuraavilla käräjillä.

Ratsumiesten katselmus 1630 Eric Sigfridssons tienare Christer Nilsson i Vakkala. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0053155_00058?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=57&z=2417.9369%2C3127.7111%2C2846.966%2C1594.6503

Ruodutusluettelo 1637 Vakkala Eric Sixtusson, Olof Ericsson son, knecht. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055053_00533?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=532&z=2934.5094%2C611.9168%2C2647.169%2C1400.6865&c=0&m=0&s=0

Ruodutusluettelo vuonna 1640: Vakkala Eric Sixtusson, Olof Ericsson brorson. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055055_00067?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=66&z=1987.6573%2C2622.946%2C3742.3825%2C2096.1934

Ruodutusluettelo 161 Vakkala Eric Sixtusson, Olof Ericsson son. https://sok.riksarkivet.se/bildvisning/A0055055_00321?c=0&m=0&s=0&cv=0#?cv=320&z=2830.5361%2C2889.7958%2C2467.7903%2C1305.7725&c=0&m=0&s=0

Vuoden 1634 henkikirjassa soneson ja vuoden 1639 henkikirjassa bror.

Puoliso: Valborg Ericsdotter

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 17
4. Carin Henricsdotter Klemola, (Taulusta 14, äiti Margareta Keso) s. Tottijärvi,Pajulahti.

Puoliso: Jöran Sigfridsson Klemola Klemolan isäntä 1656-68, k. Tottijärvi,Pajulahti.

Lapset:
Jöran Jöransson Klemola s. Tottijärvi,Pajulahti.
Nils Jöransson Klemola Klemolan isäntä 1670-1671, s. Tottijärvi,Pajulahti.
Matts Jöransson Klemola , s. Tottijärvi,Pajulahti. Tauluun 18
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 18
5. Matts Jöransson Klemola, (Taulusta 17, äiti Carin Klemola) Klemolan isäntä 1669-86, s. Tottijärvi,Pajulahti.

1. puoliso: N.N.

2. puoliso: Maria
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 19
3. Eric Mattsson Siukola e. Keso, (Taulusta 2, isä Matts Keso) s. Suoniemi,Sarkola, k. Tottijärvi,Siukola. Karkku, Syyskäräjät 29-30.11.1625: Eric Mattsson i Siukola (Tottijärvi Siukola)...gaf sin bror Matts Mattsson sin arf rätt som honom bör hafwa, utaf deras fadernes hemman i Sarkoila såsom löse och fasta...

Puoliso: Elin Mattsdotter k. Tottijärvi,Siukola.

Lapset:
Matts Ericsson Siukola , s. noin 1600 Tottijärvi,Siukola. Tauluun 20
Johan Ericsson Siukola , s. noin 1615 Tottijärvi,Siukola. Tauluun 26
Valborg Ericsdotter Siukola s. noin 1620 Tottijärvi,Siukola.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 20
4. Matts Ericsson Siukola, (Taulusta 19, isä Eric Siukola) Siukolan isäntä 1643-, s. noin 1600 Tottijärvi,Siukola.

Puoliso: Agneta Andersdotter s. noin 1612.

Lapset:
Anders Mattsson Siukola , s. noin 1632 Tottijärvi,Siukola. Tauluun 21
Gertrud Mattsdotter Siukola s. noin 1636 Tottijärvi,Siukola, k. 14.3.1697 Tottijärvi,Siukola, ikä 61 v.
Margareta Mattsdotter Siukola s. Tottijärvi,Siukola. Muuttanut: i Carkku.
Mårten Mattsson Siukola , s. noin 1637 Tottijärvi,Siukola. Tauluun 22
Brita Mattsdotter Siukola , s. 1640 Tottijärvi,Siukola. Tauluun 23
Grels Mattsson Siukola s. noin 1641 Tottijärvi,Siukola.
Caisa Mattsdotter Siukola s. noin 1644 Tottijärvi,Siukola.
Clas Mattsson Kurjenalho e. Siukola , s. noin 1648 Tottijärvi,Siukola. Tauluun 24
Jacob Mattsson Siukola , s. 1656 Tottijärvi,Siukola. Tauluun 25
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 21
5. Anders Mattsson Siukola, (Taulusta 20, isä Matts Siukola) s. noin 1632 Tottijärvi,Siukola, k. 7.2.1697 Tottijärvi,Siukola, ikä 65 v.

Puoliso: Valborg Jöransdotter s. 1643, k. 1.5.1697 Tottijärvi,Siukola, ikä 54 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 22
5. Mårten Mattsson Siukola, (Taulusta 20, isä Matts Siukola) s. noin 1637 Tottijärvi,Siukola.

Puoliso: Lisa

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 23
5. Brita Mattsdotter Siukola, (Taulusta 20, isä Matts Siukola) s. 1640 Tottijärvi,Siukola, k. 16.7.1732 Tottijärvi,Murto, ikä 92 v.

Puoliso: Jöran Bertilsson Murto Talollinen, kuudennusmies, s. 1638 Tottijärvi,Murto, k. 14.2.1714 Tottijärvi,Murto, ikä 76 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Bertil Persson Murto, s. Tottijärvi,Murto.
   (ä) Brita Eskelsdotter.
   (ii) Per Persson Murto.
   () Elin.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 24
5. Clas Mattsson Kurjenalho e. Siukola, (Taulusta 20, isä Matts Siukola) s. noin 1648 Tottijärvi,Siukola, k. 25.7.1728 Tottijärvi,Marttila, ikä 80 v.

Puoliso: Maria Ericsdotter s. 1656, k. 15.8.1731 Tottijärvi,Marttila, ikä 75 v.

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 25
5. Jacob Mattsson Siukola, (Taulusta 20, isä Matts Siukola) s. 1656 Tottijärvi,Siukola, k. 25.6.1732 Tottijärvi,Siukola, ikä 76 v. Siukola 1715 Jacob bonde, Valborg hru, Matts inhyses, hustru, Sophia gl qvinna. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9183631.

1. puoliso: N.N.

2. puoliso: Valborg Thomasdotter
3. puoliso: Vihitty 18.5.1703 Tottijärvi Valborg Mattsdotter Pihnala Katso Naskali, s. 1674 Tottijärvi,Pihnala, k. 19.1.1755 Tottijärvi,Siukola, ikä 81 v.
Puolison vanhempia:
   (i) Matts Marcusson Pihnala, Talollinen, kirkonisäntä, s. 1649 Tottijärvi,Pihnala, k. 25.1.1733 Tottijärvi,Pihnala, ikä 84 v. Pihnala 1715 Matts bonde, Margareta hustru, Kirstin sonehru, Matts inhyses. http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=9183631.
   (ä) Margareta Mattsdotter, s. 1638, k. 13.11.1720 Tottijärvi,Pihnala, ikä 82 v.
   (ii) Marcus Larsson Pihnala, s. Tottijärvi,Pihnala.
   () Margareta.
| Alku | Sukunimi-hakemisto |

Taulu 26
4. Johan Ericsson Siukola, (Taulusta 19, isä Eric Siukola) s. noin 1615 Tottijärvi,Siukola.

Puoliso: Maisa

| Alku | Sukunimi-hakemisto |

| Alku | Henkilöluettelo sukunimen mukaan aakkosjärjestyksessä

H | K | L | M | P | R | S | V | W

Agneta, s. 1612 ... (280243)20
Agneta ... (289128)4
Agneta ... (289130)6
Anna ... (238037)8
Anna ... (344953)8
Brita ... (250483)9
Brita ... (274411)23
Caisa, s. Hämeenkyrö ... (290901)11
Elin ... (274413)23
Elin ... (311555)19
Gertrud ... (238500)7
Helena ... (289127)4
Lisa ... (311545)22
Maisa ... (305665)26
Margareta, s. 1638 ... (174060)25
Margareta ... (240166)25
Maria, s. 1656 ... (305093)24
Maria ... (308405)18
N.N. ... (230102)14
N.N. ... (280312)15
N.N. ... (291291)3
N.N. ... (296792)2
N.N. ... (308394)14
N.N. ... (308402)18
N.N. ... (308408)1
N.N. ... (311546)25
N.N. ... (337515)15
N.N. ... (368296)13
N.N. ... (368298)13
Valborg ... (237685)5
Valborg ... (280307)16
Valborg ... (290886)9
Valborg ... (290902)11
Valborg ... (290908)12
Valborg ... (296722)10
Valborg, s. 1643 ... (311538)21
Valborg ... (311547)25
H Sukunimi -hakemisto
Heikkilä Anders, s. Vesilahti,Ania ... (250482)9
Heikkilä Gertrud, s. Vesilahti,Ania ... (283863)9
Heikkilä Matts, s. 1588 Suoniemi,Sarkola ... (165050)7
Heikkilä Sara, s. 1627 Vesilahti,Ania ... (289206)7
Heikkilä Sikstus (Siuko), s. Vesilahti,Ania ... (250484)9
K Sukunimi -hakemisto
Keso Anna, s. Suoniemi,Sarkola ... (237676)4, 5
Keso Anna, s. Suoniemi,Sarkola ... (368300)3, 13
Keso Beata, s. Suoniemi,Sarkola ... (256798)4, 8
Keso Carin, s. Suoniemi,Sarkola ... (289204)4
Keso Eric, s. Suoniemi,Sarkola ... (311554)2, 19
Keso Eskil, s. 1600 Suoniemi,Sarkola ... (289201)3, 9
Keso Henric, s. Suoniemi,Sarkola ... (289129)4, 6
Keso Henric ... (308407)1
Keso Johan ... (296793)2
Keso Lars, s. Suoniemi,Sarkola ... (289126)3, 4
Keso Margareta, s. Suoniemi,Sarkola ... (289203)4
Keso Margareta, s. Suoniemi,Sarkola ... (303137)2, 14
Keso Matts ... (289200)2, 3
Keso Matts, s. Suoniemi,Sarkola ... (296791)1, 2
Keso Wellam, s. Suoniemi,Sarkola ... (289202)4, 7
Kipari Abel, s. 1636 Suoniemi,Kauniainen ... (296721)9, 10
Kipari Anders, s. 1639 Suoniemi,Sarkola ... (290885)9, 11
Kipari Brita, s. 1650 Suoniemi,Kauniainen ... (290905)9
Kipari Carin, s. 1654 Suoniemi,Kauniainen ... (290906)9
Kipari Henric, s. 1655 Suoniemi,Kauniainen ... (290907)9, 12
Kipari Sophia, s. 1644 Suoniemi,Kauniainen ... (290903)9
Kipari Valborg, s. 1647 Suoniemi,Kauniainen ... (290904)9
Klemola Carin, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (301040)14, 17
Klemola Clemet ... (265269)14
Klemola Eskil, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (265268)14
Klemola Henric, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (303138)14
Klemola Jöran ... (199451)17
Klemola Jöran, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (308400)17
Klemola Margareta, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (280310)14, 15
Klemola Margareta, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (303139)14
Klemola Matts, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (175904)17, 18
Klemola Matts, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (249151)14
Klemola Nils, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (308401)17
Käyrä Henric ... (368299)13
Käyrä Jöran, s. Suoniemi,Kauniainen ... (368295)13
Käyrä Thomas, s. Suoniemi,Kauniainen ... (368297)13
L Sukunimi -hakemisto
Laurila Agnis, s. Suoniemi,Ruolahti ... (257022)5
Lintanen Henric ... (344952)8
Lintanen Johan, s. 1644 Suoniemi,Ruolahti ... (59500)8
Lintanen Thomas, s. Suoniemi,Ruolahti ... (50382)8
M Sukunimi -hakemisto
Murto Bertil, s. Tottijärvi,Murto ... (274410)23
Murto Jöran, s. 1638 Tottijärvi,Murto ... (235517)23
Murto Per ... (274412)23
P Sukunimi -hakemisto
Pihnala Marcus, s. Tottijärvi,Pihnala ... (174061)25
Pihnala Matts, s. 1649 Tottijärvi,Pihnala ... (174059)25
Pihnala Valborg, s. 1674 Tottijärvi,Pihnala ... (33518)25
R Sukunimi -hakemisto
Rouhu Clemet ... (230103)14
Rouhu Thomas, s. Tottijärvi,Pajulahti ... (308393)14
Räikkä Anders, s. Pirkkala,Tyrkkölä ... (254343)5
Räikkä Jöran, s. Pirkkala,Tyrkkölä ... (218992)5
Räikkä Jöran, s. 1618 Pirkkala,Tyrkkölä ... (254336)5
S Sukunimi -hakemisto
Sikala Brita, s. Pirkkala,Sorkkala ... (289199)3
Sikala Michel, s. Pirkkala,Sorkkala ... (291290)3
Sisto Eric, s. Vesilahti,Vakkala ... (280306)15, 16
Sisto Olof, s. Vesilahti,Vakkala ... (280311)15
Sisto Sixtus (Siuko), s. Vesilahti,Vakkala ... (280309)15
Siukola Anders, s. 1632 Tottijärvi,Siukola ... (280244)20, 21
Siukola Brita, s. 1640 Tottijärvi,Siukola ... (235518)20, 23
Siukola Caisa, s. 1644 Tottijärvi,Siukola ... (305194)20
Siukola Clas, s. 1648 Tottijärvi,Siukola ... (305092)20, 24
Siukola Gertrud, s. 1636 Tottijärvi,Siukola ... (305196)20
Siukola Grels, s. 1641 Tottijärvi,Siukola ... (305197)20
Siukola Jacob, s. 1656 Tottijärvi,Siukola ... (33517)20, 25
Siukola Johan, s. 1615 Tottijärvi,Siukola ... (311556)19, 26
Siukola Margareta, s. Tottijärvi,Siukola ... (305087)20
Siukola Matts, s. 1600 Tottijärvi,Siukola ... (280242)19, 20
Siukola Mårten, s. 1637 Tottijärvi,Siukola ... (305195)20, 22
Siukola Valborg, s. 1620 Tottijärvi,Siukola ... (311557)19
Sorri N.N., s. Vesilahti,Hinsala ... (304887)9
V Sukunimi -hakemisto
Vakkala Sixstus ... (61681)15
Vallenius Michael, s. 1570 ... (98697)7
W Sukunimi -hakemisto
Wallenius Christina ... (165051)7
| Alku | Sukunimi-hakemisto | Paluu |