| Alku Paluu |

Taulu 1
I Gertrud Jacobsdotter (273831)

1. Puoliso: Cnut Simonsson (273830) SAY 1602-1620 Cnut Simonsson. 1609 Cnut Simonsson ryttare är på togh.

Lapset:
Carin Cnutsdotter Kanunki , syntynyt Hattula,Luolaja. Tauluun 2
2. Puoliso: Per Bengtsson (273832) SAY 1621 alkaen Per Bengtsson. 1627 profoss under Ramsen, 1630 profoss under Nils Larsson.
Lapset:
Lisbeta Persdotter syntynyt Hattula,Luolaja.
Dorde Persdotter , syntynyt Hattula,Luolaja. Tauluun 17
| Alku |

Taulu 2
II Carin Cnutsdotter Kanunki (13494), (Taulusta 1) syntynyt Hattula,Luolaja. Kanungin isäntäparina Per Bengtsson ja Gertrud Jacobsdotter, Carin Cnutsdotterin molemmat puolisot mainitaan vävyinä Kanungilla. SAY 1634-1635 Jöran Sigfridsson måg, Carin Cnutsdotter.
http://www.digiarkisto.org/sshy/sivut/jasenille/paikat.php?bid=3099&pnum=82.
Hattulan käräjät 2.-4.11.1663: hru Carin Cnutsdotter i Kanungi och Hattula socken haastanut Matts Eskelssonin ifrån Lill-Luolais käräjille saatavistaan, tuomitaan Matts vaimoineen maksamaan vaimo Carinin saatavat.
Hattulan käräjät 8.-9-6-1671: Tuomitaan Matts Mårtensson Katinalasta maksamaan velkansa Cnut Mattsson i Kanungi.
Hattulan käräjät 12.-13.6.1674: Määrätään Simon Ericsson Luolajasta maksamaan velkansa Kanungin Carin Cnutsdotterille.
Hattulan käräjät 1.-3.10.1674: Tuomitaan Carin Cnutsdotter i Kanungi maksamaan Lisbeta Jöransdotterin palkka.
Hattulan käräjät 14.-15.10.1678: Carin Mattsdotter vaatii sormusta ja tuolia Carl Hausenilta.
Hattulan käräjät 5.-8.10.1680: Tuomitaan Carin Cnutsdotter i Kanungi maksamaan vahinkon jonka tämän sika on tehnyt Nihattulan pelloilla. Asiaa ajaa cornetten Gustaf Silfverhanesk.

1. Puoliso: Jöran Sigfridsson Kanunki (237218) Kanungin vävy. Mainitaan Kanungilla 1634-1635 Jöran Sigfridsson måg.

Lapset:
Valborg Jöransdotter , syntynyt 1620 Hattula,Kanunki. Tauluun 3
2. Puoliso: Jacob Bertilsson Kanunki (13493) Ratsumies, Kanungin vävy. Mainitaan Kanungissa SAY 1637 Jacob Bertilsson rider ut måg, Carin Cnutsdotter hru. 1653 Jacob Bertilsson rytt, Carin hustru.
Lapset:
Dorothea Jacobsdotter Kanunki , syntynyt Hattula,Kanunki. Tauluun 7
Lisa Jacobsdotter Kanunki . Tauluun 8
| Alku |

Taulu 3
III Valborg Jöransdotter (11268), (Taulusta 2) syntynyt 1620 Hattula,Kanunki, kuollut 1694 Hattula,Kanunki, ikä 74 v. Kanungissa haudataan v. 1694 gammal mor.

Puoliso: Eskil Grelsson (11267) Hattulan Nihattulan Hakolassa 1680-1694 Eskel ryttare (1693 bror jolloin isäntänä Sigfrid Jöransson 1692-1693), Valborg hru. SAY Kanunki 1650-1656 Eskil Grelsson, Valborg hru.
Leiniälä v. 1634 Eskil Grelsson.

Lapset:
Henric Eskilsson Kanunki , syntynyt noin 1650 Hattula,Kanunki. Tauluun 4
Elin Eskilsdotter Kanunki syntynyt Hattula,Kanunki. Mainitaan Kanungilla 1691-1694 Elin syster.
Beata Eskilsdotter Kanunki syntynyt Hattula,Kanunki, kuollut 28.9.1729 Hattula,Kanunki. Kuolintiedossa gammal piga Beata Eskelsdotter.
| Alku |

Taulu 4
IV Henric Eskilsson Kanunki (5993), (Taulusta 3) Rusthollari, syntynyt noin 1650 Hattula,Kanunki, kuollut 1714 Hattula,Nummi,Kanunki, ikä 64 v. 07.5.1697 Hattulan kirkontilit = Kanunki, Henrik jordet 7. i en graf, 1713 Canungi Husbonde Henrich Eskelsson Hakimäki 3:-.

Mainitaan Kanungilla 1691-1707.

Hattulan, Vanajan, Rengon, Mäskälän ja Lehijärven käräjät Hämeenlinnassa 9.-12.9.1684: Henric Eskilsson ifrån Kanungi framkom och å sin moders hustru Valborg Jöransdotters vägnar med besvär moot Hinrich Ersson ibm, för dodd han foskar nu prajudicera Eskilsson i dess arfrätt och twänga honom, som af första kullan ärfrittra sahö hru Carin Cnutsdotter ifrån des mormoders arfehemman Kanungi bewisandes
1: hru Carin Knutsdotter ärfte Kanungi ryttarehemman efter sin sahl föräldrar.
2: sin moder Walborg vara af ächta sängs född af Jöran Sigfridsson och hru Carin Knutsdotter, hwilken ännu med lefver.
3: Dårdi Jacobsdotter hans väderpartz Hinrich Erssons hru, wara af senare kullen, hwilken sedan föddes som hru Carin i andra giftet efter sal. Jörans dödh medh Jacob Bertilsson trädde, dödd och Dordi Jacobsdotter med sin man Henric Ersson tilstrado.
5: upviste en attest dess Jöran Jacobsson, Thomas Larsson och Sigfrid Jöransson ifrån Hurtala, Christoffer Peersson, Johan Clemetsson Häti ifrån Lill Luolas under skrifvern, d. 1. Juni 1684 hwilka witne sign hördt af sahl hustru Carin dodd Eskel Grelsson denne Hinrich Eskelssons fadher och Walborg Jöransdotters man vara moot tagen till ero fullkomligt mågh, son och arfvinge til hemmannet Kanungi uts. här moot insinuerade Hinrich Ersson Carin Knutsdotter mågh och Dorde Jacobsdotters man af senare kullan att Testament breef af d. 13. Decemb. 1680. Af för detta Lagläsaren Johan Ahlman medd andra sex besattna boskadeliga man underskrifvit, hvar med hru Carin Cnutsdotter fullkomligen Testamenterar sin dotter af senare kullan Dårde Jacobsdotter och hennes man Hinrich Ersson bomt sitt arfvehemman Kanungi, af dod fundament att Dårdis fahder Jacob Bertillsson först som tiänare warit, och ridit för hemmannet, och sedan denne Dårdis förra man Erich Michelsson uti 20 års tidh utan löhn tienst för hemmannet för sver?tienare, och sedermera antagit denne nuvarande Dårdis man Hinrich Ersson för sin sytnings son som henne i sin ålder fiila skulle, hwilket testamente hon den 10. Februarij 1681 lagl.n å satte tingh publicera ochm actis publicis före lahg, moot wilket ingen då sadhe att tala, exciperades moot Hinrich Eskilssons attest af d. 1. Junij 1684 dodd samlige äro deras flächt och somlige sin wederdeman, dodd och i sannings besans, alt der förr argm: 17. cap. Erfvis st: bl dömes Dårdi Jacobsdotter att nuta sin sahl moders på laga och Wichtiga iskiöld grundadh Testamente; Emedan hon in till sin dödh studs dods gillat hafva, till godo, at hafva pråferensen medd sin arfvingar fram fär des moder hustru Carin Knutsdotters arfvingar til Canungi ryttare hemmannets brödzwik. Emot denne dom appellerade Hinrich Eskilsson lagl.

Etelä-Suomen laamanninkäräjät 19.-20.3.1685: Lagman rättens sentens och dohm mellan Henric Eskelsson i Kanungi kärande och Henric Ericsson ibm å sin hustru Dårde Jacobsdr vägnar svärande. Ankom besagde Kanungi brärd hemmans besittande där dhe tvitige varit, vilken saak denna rättens and öfver per appelationem o evolvoradh är afsagds på ordinarie lagmans tinget i Tavastebårg d. 20 Martij 1683. Undersatt sahl. Carin Cnutsdotter Kanungi hafver pröte stamenterat sin dotter Dårde Jacobsdotter och hennes man Henric Ericsson sin arfshemman Kanungi fram för någon man af sin barn att bo och besitta, som och dett samma uthi härads rätten finnes vara utan någons inspråk ad acta prödt i liksväl medan Henric Eskelsson Carins äldsta dotters son af den första kullan vilkens moder och fader hon i lika motte hafvar låfvat och tilsagt prioriteren af hemmannet så longa hon lefver, och sammanlades dhe andra sin mågor hvar efter annan som gifte blefva och sedan afledne. intil denna Henric Ericsson hvilken som äfven så i blif af manshälp under beronde pratext och låfva haar öfvertalst att gifta sig på hemmannet som Peer Grelsson Kalkkonen den därhafvar testman uti hennes mågar, dett odeligna intygadr 2: sadr Carin Cnutsdotter ingen mact att inmert Lags pärtestamentera men andran den rättighet som Henric Eskilsson efter Buds ocj all vräglig förordringen jure primogenitura tillkommer. 3. Hafvar Henric Eskilsson moot hennes giordt testamente såsom inofficiosum i rätten tidt eller inom ute åhrs förlop efter hennes dödh lagligen exciperat och klandrat, dig kunde samma Testamente intet gilas, utan efter landens Ahrgamla sed vara och Bundans inhålliga plijt samt des 6. cap. jord erkända rätten Henric Eskilsson att vara närmare, den Henric Ericsson med sin hustru Dårde Jacobsdotter berättigads til ut behålla, boo och besitta Kanungi brödsrätthemmannet fram för the andra Carin Cnutsdotters barn och arfvingar; des så att han den hvårdera uthlösen , och för sin desse och anport af det fata förnöjer ; emot denna dohm appeliera den Henric Ericsson lagliga.
Hattulan käräjät 1683: Henric Eskilsson tuomitaan kanssakäymisestä (lägermåhl) Caisa Ericsdotterin kanssa. Ei mainita naineeksi mieheksi ja saa pienet sakot. Aviolitto Hakinmäen Margaretan kanssa solmittu vasta tämän jälkeen.

1. vihkimättä: Caisa Ericsdotter (273836)

2. Puoliso: Vihitty noin 1684 Margareta Johansdotter Hakinmäki (10952) syntynyt noin 1652 Hattula,Hakinmäki, kuollut 1726 Hattula,Kanunki, ikä 74 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Johan Mattsson Hakinmäki, Rusthollari Hakinmäessä s. 1625 Hattula,Hakinmäki k. 1675 Hattula,Hakinmäki. Mainitaan ensimmäisen kerran nimellä Johan Mattsson v. 1648 Hakinmäessä. Viimeisen kerran vuonna 1675. 1676 Margareta enckia.
    (ii) Matts Sigfridsson Hakinmäki, Rusthollari Hakinmäessä s. Hattula,Hakinmäki. Mainitaan Hakinmäessä 1627 alkaen ja viimeisen kerran 1656. Hattulan Hakinmäki v. 1630 Matts Sigfridsson bonde, Sigfrid Larsson fadher utgammal förmår ej före sig sielf.
    (iii) Sigrid Larsson Hakinmäki, Isäntä 1589 alkaen
    (iiä) N.N.
    () Clara Thomasdotter. Mainitaan viimeisen kerran v. 1656 Clara hustru.
    (ä) Margareta Ericsdotter s. 1628 k. 1694 Hattula,Hakinmäki. Mainitaan ensimmäisen kerran nimellä Margareta Ericsdr hru 1653 Hakinmäessä.
Mainitaan Hakinmäessä (SAY) 1675-1682 Margareta dotter. Henkikirjassa ensimmäisen kerran v. 1668. Mainitaan Hakimäessä (SAY) 1680 Henric måg eli Margareta Kanungin 1. pso. Hakinmäki 1682 inhyses Margareta skräddare enckia. Kanungissa haudataan v. 1727 gammal mor.
Lapset:
Johan Henricsson Kanunki , syntynyt noin 1685 Hattula,Luolaja,Kanunki. Tauluun 5
Anders Henricsson Hakola e. Kanunki , syntynyt 26.8.1686 Hattula. Tauluun 6
Simon Henricsson Hakola syntynyt 1702 Hattula, kuollut 29.11.1710 Hattula,Nihattula, ikä 8 v.
| Alku |

Taulu 5
V Johan Henricsson Kanunki (5991), (Taulusta 4) Rusthollari Hattulan Kanungissa, syntynyt noin 1685 Hattula,Luolaja,Kanunki, kuollut 8.5.1758 Hattula,Luolaja,Kanunki, ikä 73 v. SAY Hattula Kanunki v. 1707 alkaen Johan Henricsson.
Kanungissa haudataan v. 1727 Johans barn.

Puoliso: Vihitty 29.1.1716 Sääksmäki Christina Henricsdotter Tuitti (5992) syntynyt 13.6.1694 Sääksmäki,Linnainen,Tuitti, kuollut 1750 Hattula,Kanunki, ikä 56 v , kummit: Anders Andersson, Mårten Ericsson, Henric Olofsson, Brita Keivoises hru, Maria Arfvidsdr alla i Linnais, och Brita Eskelsdr i Tartt.?.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric Eskilsson Tuitti, Talollinen Linnaisten Tuitilla s. 1651 Sääksmäki,Linnainen k. 15.6.1729 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1681 Elin mor, Henric son, Maria hustru. Henkikirja 1691 Henric Eskilsson, Maria hustru, Anders ryttare, Brita hustru, Walborg syster.
    (ii) Eskil Johansson Tuitti, Talollinen Linnaisten Tuitilla s. 1623 Sääksmäki,Linnainen k. 24.5.1691 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1676 Eskill Johansson, Elin hustru, Hindrich son. Henkikirja 1680 Eskil Johansson, Elin hustru, Hindric son, Lijjsa syster.
    (iii) Johan Sigfridsson Tuitti, Talollinen Linnaisten Tuitilla s. Sääksmäki,Linnainen,Tuitti k. Sääksmäki,Linnainen,Tuitti
    (iiii) Sigfrid Påhlsson Tuitti, Talollinen Linnaisten Tuitilla s. Sääksmäki,Linnainen,Tuitti k. Sääksmäki,Linnainen,Tuitti
    (iiiä) N.N.
    (iiä) Brita Sigfridsdotter s. 1600 Sääksmäki
    () Elina Olofsdotter, Henric Tuittis moder s. 1625 Sääksmäki k. 11.7.1697 Sääksmäki,Linnainen
    (ä) Maria Andersdotter Mikkola, Talollisen tytär Linnaisten Mikkolasta s. 1656 Sääksmäki,Linnainen k. 15.3.1713 Sääksmäki,Linnainen. Kuoli: ärklige b:s enk. sahl Maria Anederdr i kyrkan mit på ståra gången.
    (äi) Anders Mattsson Mikkola, Talollinen Sääksmäen Linnaisen Mikkolassa isäntänä 1689 saakka. s. 1619 Sääksmäki,Linnainen k. 28.7.1701 Sääksmäki,Linnainen. Henkikirja 1676 Anders Mattsson, Walborg hustru. Henkikirja 1680 Anders Mattsson, Walborg hustru, Kirstin piga, Anders son. Henrkikirja 1681 Anders Mattsson, Walborg hustru, Anders son, Ingrid hustru.
    (ää) Valborg Andersdotter s. 1624 Sääksmäki k. 3.1.1696 Sääksmäki,Linnainen. Kuolintiedossa moder ja omaisena Anders Mattsson.
Perunkirjoitus 2.5.1751: Pojat Henric, Johan och Arvid Johanssöner, tyttäret Margareta, Anna och Lisa Johansdöttrar. Deras man bonde Matts Henricsson i Vuorentaka, bonde Carl Johansson ifrån Mierola, rusthollare Henric Henricsson ifrån Vuorentaka.

| Alku |

Taulu 6
V Anders Henricsson Hakola e. Kanunki (2291), (Taulusta 4) Rusthollari Nihattulan Hakolassa, syntynyt 26.8.1686 Hattula, kuollut 6.1.1743 Hattula,Nihattula, ikä 56 v ja 4 kk. Hattulan Nummi Kanunki henkikirja 1707-1712 Anders bror.

Puoliso: Anna Mattsdotter Kevola (2292) syntynyt 1684 Hattula,Ihalempi, kuollut 31.5.1754 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 70 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts Henricsson Kevola, Kevolan isäntä 1702-1707. SAY 1708 Ihalempi Kevola Matts Henricsson är blind på ena ögat.
    (ä) N.N.
Mainitaan Kevolassa 1711-1712 Anna dotter.

| Alku |

Taulu 7
III Dorothea Jacobsdotter Kanunki (13497), (Taulusta 2) syntynyt Hattula,Kanunki. Hattulan käräjät 20.-22.6.1678: Johan Michelsson Tenhiälästä ja Dorothoa Jacobsdotterilta Kanungista. Mainitaan hans styfson Henric Mårtensson. Tuomitaan Henric maksamaan velka Dorothealle. Todistajana Johan Michelssonin naapuri Eric Andersson (Seppälä).

1. Puoliso: Eric Michelsson (274057) Ratsumies, syntynyt Hattula,Tenhiälä, kuollut ennen 1682.
Puolison vanhempia:
    (i) Michel
    (ä) N.N.
Mainitaan Kanungilla 1662-1676 Erich måg, ryttare, Dorde hustru. Hattulan käräjät 1671: Kanungi Eric Michelsson.
Hattulan käräjät 1.-3.10.1674: Eric Michelsson i Kanungi jättää oikeudelle kirjelmän jossa todistajina kirkkoherra Hemming Hollonius, Matthias Sölfverhanesk, Georgio Clementis, Matts Mattsson, Eric Tomasson, Josepho Eskilli ja Lars Jöransson. Mainitaan Eric Michelsson, des svärmoder Carin Cnutsdotter, Eric Michelssons son, Carins senare man Jacob Bertilsson. Hustru Valborg och måg.

2. Puoliso: Henric Ericsson Kanunki (13498) Ratsumies, Kanungin vävy. Mainitaan Kanungilla 1682 Henric Ericsson, Dorde hustru.
Hattulan käräjät 1681: Carin Cnutsdotterin testamentti jolla jättää perintötilansa vävylleen Henric Ericssonille ja Dorothea Jacobsdotterille. Mainitaan Henric Ericsson i Kanungi, des svärmoder Carin Cnutsdotter. Måg Henric och hru Dorothea Jacobsdotter. Hustru Carin tvänne måger Jacob Bertilsson och Eric Michelsson som varit hustru Dordes man.
Lapset:
Lisa Henricsdotter Hakola syntynyt Hattula. Mainitaan Hakolassa v. 1711 Lisa hru syster.
Margareta Henricsdotter Hakola syntynyt Hattula. Mainitaan Hakolassa (SAY) 1707-1708 Margareta syster.
| Alku |

Taulu 8
III Lisa Jacobsdotter Kanunki (69969), (Taulusta 2) kuollut 16.5.1707 Hattula,Nihattula. Kuolintiedossa Arvid Henricsson svärmor. Mainitaan Kanungille 1654-1656 Lisa syster, hustru.

1. Puoliso: Cnut Mattsson Hakola (224124) Talollinen, lautamies, kuollut ennen 1682.
Puolison vanhempia:
    (i) Matts
    (ä) N.N.
Tulee autioon Nihattulan Hakolaan v. 1677. SAY 1680 Cnut Mattsson, Lisa hru, Eskel ryttare (v. 1693 bror), Valborg hru. V. 1682 alkaen Sigfrid Jöransson, Lisa hru. V. 1691 Matts måg, Maria hru.
Hattulan, Vanajan, Rengon ja Lehijärven käräjät 20.-22.6.1678: Myönnetään kolmas lainhuuto Cnut Mattsson Nihattulasta Anders Mårtenssonin taloon samassa kylässä joka ensimmäisen kerran huudatettu 12.-13.6.1677 käräjillä ja toisen kerran 8.-9.10.1677 käräjillä.
SAY Hattula Kanunki 1662-1670 Cnut måg, Lisa hustru.

Lapset:
Maria Cnutsdotter Hakola , syntynyt Hattula,Nihattula. Tauluun 9
Brita Cnutsdotter Hakola , syntynyt noin 1670 Hattula,Nihattula. Tauluun 10
Catharina Cnutsdotter Hakola , syntynyt noin 1680 Hattula,Nihattula. Tauluun 14
2. Puoliso: Sigfrid Jöransson Hakola (20235)
| Alku |

Taulu 9
IV Maria Cnutsdotter Hakola (224118), (Taulusta 8) syntynyt Hattula,Nihattula, kuollut 12.9.1697 Hattula,Nihattula. Hattulan kirkontilit haudatut Nihattula Hakola 12.9.1697 Matts hustru.

Puoliso: Matts Jöransson Hakola (224119) Vävy, rusthollari Nihattulan Hakolassa. Mainitaan vävynä Hakolassa vuodesta 1691-1694. Hattulan kirkontilit haudatut 24.6.1697 Nihattula Hackola Matts barn på kyrckiogård.

| Alku |

Taulu 10
IV Brita Cnutsdotter Hakola (10955), (Taulusta 8) syntynyt noin 1670 Hattula,Nihattula, kuollut 1714 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 44 v. Kuolintiedossa 1714 Nihattula Hacola Arfwedz h:ro Brijta Cnutzd:r m. ett barn.
.

Puoliso: Arvid Henricsson Hakola e. Kanunki (10954) Rusthollari, kuudennusmies, syntynyt noin 1670 Hattula,Hakinmäki, kuollut 1714 Hattula,Nihattula,Hakola, ikä 44 v.
Puolison vanhempia:
    (i) Henric, Kanungin vävy
    (ä) Margareta Johansdotter Hakinmäki s. 1652 Hattula,Hakinmäki k. 1726 Hattula,Kanunki. Mainitaan Hakinmäessä (SAY) 1675-1682 Margareta dotter. Henkikirjassa ensimmäisen kerran v. 1668. Mainitaan Hakimäessä (SAY) 1680 Henric måg eli Margareta Kanungin 1. pso. Hakinmäki 1682 inhyses Margareta skräddare enckia. Kanungissa haudataan v. 1727 gammal mor.
    (äi) Johan Mattsson Hakinmäki, Rusthollari Hakinmäessä s. 1625 Hattula,Hakinmäki k. 1675 Hattula,Hakinmäki. Mainitaan ensimmäisen kerran nimellä Johan Mattsson v. 1648 Hakinmäessä. Viimeisen kerran vuonna 1675. 1676 Margareta enckia.
    (äii) Matts Sigfridsson Hakinmäki, Rusthollari Hakinmäessä s. Hattula,Hakinmäki. Mainitaan Hakinmäessä 1627 alkaen ja viimeisen kerran 1656. Hattulan Hakinmäki v. 1630 Matts Sigfridsson bonde, Sigfrid Larsson fadher utgammal förmår ej före sig sielf.
    (äiii) Sigrid Larsson Hakinmäki, Isäntä 1589 alkaen
    (äiiä) N.N.
    (äiä) Clara Thomasdotter. Mainitaan viimeisen kerran v. 1656 Clara hustru.
    (ää) Margareta Ericsdotter s. 1628 k. 1694 Hattula,Hakinmäki. Mainitaan ensimmäisen kerran nimellä Margareta Ericsdr hru 1653 Hakinmäessä.
Hakolan isäntänä 1702-1713. Kirkontilit 8.1.1699 Arfweds barn, 8.7.1700 Arweds barn, v. 1714 Nihattula Hacola kyrck. sexm. Arfwed Henricsson under kyrkian.
Kanungissa kuoli 1693 Arvid Funkos barn.
Henkikirja Hattulan (Nummen) Luolajan Kanunki 1693-1694 Arvid styfson. Hattulan Luolajan Kanunki 1691-1693 Arvid Henricsson, Brita hustru, 1691 Maria dotter. Hattulan Nihattulan Hakola (ensimmäinen maininta v. 1702) 1707-1712 Arvid Henricsson, Brita hustru, 1707 Margareta syster, 1711 Lisa hru syster.
.

Lapset:
Valborg Arvidsdotter Hakola , syntynyt 1692 Hattula,Kanunki. Tauluun 11
Maria Arvidsdotter Hakola syntynyt Hattula,Kanunki.
Matts Arvidsson Kanunki , syntynyt Hattula,Kanunki. Tauluun 12
Brita Arvidsdotter Kanunki , syntynyt Hattula,Kanunki. Tauluun 13
| Alku |

Taulu 11
V Valborg Arvidsdotter Hakola (43556), (Taulusta 10) Simons hru, syntynyt 1692 Hattula,Kanunki, kuollut 29.7.1757 Hattula,Luolaja, ikä 65 v.

Puoliso: Simon Johansson Tarkka (42036) Talollinen, syntynyt 1682, kuollut 13.10.1765 Hattula,Luolaja, ikä 83 v.

| Alku |

Taulu 12
V Matts Arvidsson Kanunki (76494), (Taulusta 10) syntynyt Hattula,Kanunki.

Puoliso: Maria Andersdotter (76495)

| Alku |

Taulu 13
V Brita Arvidsdotter Kanunki (84235), (Taulusta 10) syntynyt Hattula,Kanunki.

Puoliso: Thomas Jöransson Kylänpää (84234) kuollut noin 1739 Hattula,Luolaja,Kylänpää.

| Alku |

Taulu 14
IV Catharina Cnutsdotter Hakola (10126), (Taulusta 8) syntynyt noin 1680 Hattula,Nihattula, kuollut 8.5.1753 Hattula,Nihattula, ikä 73 v.

Puoliso: Henric Mattsson Kangelin (10125) Siltavouti, syntynyt 1684 Hattula, kuollut 15.10.1759 Hattula,Nihattula, ikä 75 v.

Lapset:
Henric Henricsson Järvenpää , syntynyt 1728 Hattula,Nihattula. Tauluun 15
Anna Henricsdotter Kangelin , syntynyt 5.12.1730 Hattula,Nihattula. Tauluun 16
| Alku |

Taulu 15
V Henric Henricsson Järvenpää (10127), (Taulusta 14) Siltavouti, ferdingsman, syntynyt 1728 Hattula,Nihattula, kuollut 11.6.1785 Hattula,Nihattula, ikä 57 v.

Puoliso: Vihitty 26.12.1755 Hattula Valborg Thomasdotter Jussila (10128) syntynyt 12.4.1732 Hattula,Mierola,Jussila, kuollut 27.7.1800 Hattula,Nihattula, ikä 68 v ja 3 kk, kummit: Matts Carlsson rusthållare i Rahkoila Rekola, Jacob Mattsson i Mieroila Sorkkala, Beata Thomasdr, Maria Johansdr hru ibm, ibm Anna Abrahamsdr ibm piga.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Simonsson Jussila, Talollinen s. 1705 k. 29.10.1791 Hattula,Mierola. Jussilan isäntänä 1684-1713 Martti Pertinpoika.
    (ä) Beata Johansdotter s. 1705 k. 26.11.1788 Hattula,Mierola
    (äi) Johan Jussila
    (ää) N.N.

| Alku |

Taulu 16
V Anna Henricsdotter Kangelin (7295), (Taulusta 14) syntynyt 5.12.1730 Hattula,Nihattula, kuollut 25.3.1767 Hattula,Mierola,Jussila, ikä 36 v ja 3 kk, kummit: Carl Mattsson.

Puoliso: Vihitty 28.2.1753 Hattula Matts Thomasson Jussila (7294) Talollinen, syntynyt 23.8.1729 Hattula,Mierola,Jussila, kuollut 18.9.1797 Hattula,Mierola, ikä 68 v ja 0 kk , kummit: Carl Andersson Rokka, Johan Ericsson, Jacob Carlsson Rokka, Matts Grelsson ifrån Hurttala, Elisabet Jacobsdr hru Sorkas, Anna Michelsdr hru ifrån Hurttala Mattila, Sophia Grelsdr piga.
Puolison vanhempia:
    (i) Thomas Simonsson Jussila, Talollinen s. 1705 k. 29.10.1791 Hattula,Mierola. Jussilan isäntänä 1684-1713 Martti Pertinpoika.
    (ä) Beata Johansdotter s. 1705 k. 26.11.1788 Hattula,Mierola
    (äi) Johan Jussila
    (ää) N.N.

| Alku |

Taulu 17
II Dorde Persdotter (273834), (Taulusta 1) syntynyt Hattula,Luolaja, kuollut 1636 Hattula,Luolaja.

Puoliso: Eric (273837) Vävy, ratsumies Kanungilla.

| Alku | Paluu |